STATUT HRVATSKE KOMORE POREZNIH SAVJETNIKA

image_pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, broj 127/00,76/13
i 115/16), a na temelju suglasnosti ministra financija KLASA: 410-01/12-01/2644, Ur. Br: 513-07-21-
01/12-3 od 06. studenog 2012. godine usvojen je Statut HKPS.

Skupština HKPS na sjednici održanoj 7.prosinca 2017 godine usvojila je Statutarnu Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta HKPS, na koju je suglasnost dao ministar financija Klasa: 410-01/07-01/2602, Ur.br:
513-07-21-01/17-2 od 6.12.2017 godine.

Nadalje, Skupština HKPS na sjednici održanoj 1.12.2022. godine usvojila je 2. Statutarnu Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta HKPS, na koju je suglasnost dao ministar financija klasa: 420-02/22-
01/1847, Ur. Broj: 513-07-21-01-22-3 od 25.11.2022. godine i ovlastila Izvršni odbor HKPS da sačini
pročišćeni tekst Statuta, koji je na sjednici održanoj 1.12.2022. godine utvrdio pročišćeni tekst, a koji
glasi:

STATUT HRVATSKE KOMORE POREZNIH SAVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju: ustrojstvo Hrvatske komore poreznih savjetnika (dalje u tekstu: Komora),
djelokrug, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore, rad poreznih savjetnika i trgovačkih
društava za porezno savjetništvo, prava i dužnosti poreznih savjetnika prema Komori, stegovni postupak
i stegovna odgovornost te druga pitanja važna za porezno savjetništvo.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija poreznih savjetnika koja ima svojstvo
pravne osobe. Njezine javne ovlasti utvrđene su Zakonom o poreznom savjetništvu.
(2) Komora predstavlja porezne savjetnike Republike Hrvatske te promiče, usklađuje i zastupa njihove
zajedničke interese.
(3) Porezni savjetnici obvezatno se udružuju u Komoru.
(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.
(5) Komora ima svoj znak, pečate i žigove.

Članak 3.

(1) Komora, u skladu s Ustavom, Zakonom o poreznom savjetništvu i drugim propisima te ovim
Statutom, Etičkim kodeksom poreznih savjetnika i drugim općim aktima Komore, unapređuje porezno
savjetništvo kao neovisnu i samostalnu djelatnost koja osigurava pružanje pomoći fizičkim i pravnim
osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa u poreznom postupku.
(2) U obavljanju svoje djelatnosti Komora ima sljedeće ciljeve:
1. poticati istraživanja u području poreznog i financijskog prava, posebice u vezi s racionalizacijom i
usavršavanjem poreznog sustava,
2. surađivati s Ministarstvom financija i ostalim javnim ustanovama i udrugama radi boljeg tumačenja i
primjene poreznih propisa te u tom cilju organizirati i održavati seminare, edukacije i tematske
sjednice,
3. poticati obaviještenost poreznih obveznika o njihovim pravima i obvezama u poreznom postupku te
raditi na osiguranju zakonske i stručno kvalificirane zaštite poreznih obveznika,
4. preuzeti bilo koju drugu potrebnu inicijativu za ostvarivanje ciljeva Komore te zaštitu članova na
najprikladniji način.
(3) Komora osobito:
1. čuva ugled i samostalnost poreznog savjetništva, osigurava uvjete za pravilno obavljanje porezno
savjetničkog zvanja te promiče interese poreznog savjetništva,
2. nadzire porezne savjetnike i trgovačka društva za porezno savjetništvo,
3. nadzire oblike povezivanja poreznih savjetnika,
4. brine se za trajno stručno usavršavanje poreznih savjetnika te u vezi s time uspostavlja i unapređuje
razne oblike stručne i znanstvene suradnje s poreznim tijelima, fakultetima, strukovnim udrugama i
drugima,
5. razvija etiku poreznih savjetnika,
6. prati i proučava odnose i pojave koji su važni za uređenje i zaštitu prava i obveza poreznih
obveznika.

Članak 4.

O upisu osoba s položenim ispitom za poreznog savjetnika i trgovačkih društava za porezno savjetništvo
u imenike, o obnovi upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama poreznih
savjetnika i trgovačkih društava za porezno savjetništvo, ako zakonom, ovim Statutom ili drugim općim
aktom Komore nije drukčije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući pravila Zakona o
općem upravnom postupku.

II. ORGANIZACIJA KOMORE

Članak 5.

1) Tijela Komore su:
1. Skupština,
2. Izvršni odbor,
3. predsjednik i tri potpredsjednika,
4. Nadzorni odbor,
5. Stegovno vijeće.
(2) Članovi tijela iz stavka 1., točke 2., 3., 4. i 5. ovog članka biraju se na četiri (4) godine i mogu biti
ponovno birani.
(3) Članovi tijela Komore bez naknade obavljaju svoje poslove u tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

SKUPŠTINA

Članak 6.

Skupštinu čine svi porezni savjetnici upisani u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog
savjetnika i u tekućoj su godini ispunili sve obveze prema Komori.

Članak 7.

(1) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se svake godine, a saziva je Izvršni odbor.
(2) Izvanrednu sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno, a dužan ju je
sazvati na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora ili na zahtjev barem petine članova
Skupštine.
(3) Članovi koji zahtijevaju saziv izvanredne sjednice Skupštine dužni su svoj pisani zahtjev dostaviti
Izvršnom odboru uz naznaku dnevnog reda sjednice.
(4) Izvršni odbor dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine najkasnije mjesec dana od dana
primitka zahtjeva za sazivanje.
(5) Ako Izvršni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku iz stavka 4. ovoga članka,
članovi koji su zatražili sazivanje mogu sami sazvati sjednicu.
(6) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine prema svojoj odluci, ali je dužan
obrazložiti svoju odluku Izvršnom odboru.

Članak 8.

(1) Sjednice Skupštine se, u pravilu, održavaju u Zagrebu, a iznimno Izvršni odbor može odrediti da se
sjednica održi u kojem drugom mjestu.
(2) Sjednice Skupštine mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u
stvarnom vremenu, pri čemu će se članove Skupštine prilikom slanja poziva na sjednicu obavijestiti da
se sjednica održava putem sredstava elektroničke komunikacije, te o načinu pristupa i glasovanja na
sjednici.

Članak 9.

1) Poziv na redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine mora biti poslan svim članovima Komore
običnom ili elektroničkom poštom najkasnije 15 dana prije sjednice. Poziv se objavljuje u glasilu
Komore i na internetskim stranicama Komore, a može se objaviti i u dnevnim javnim glasilima.
(2) U pozivu na sjednicu Skupštine treba biti označeno način održavanja sjednice, mjesto i vrijeme
održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 10.

(1) Skupština može održati sjednicu i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina članova s
pravom glasa.
(2) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa u skladu s načinom
održavanja sjednice.
(3) Član Skupštine kojem je pravomoćnim rješenjem privremeno (u vremenu trajanja oduzetog prava)
ili trajno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti ili je brisan iz Imenika poreznih savjetnika, nema
pravo sudjelovati u radu Skupštine.
(4) Troškove sudjelovanja na sjednici Skupštine snose sami članovi.

Članak 11.

1) Skupština:
1. donosi Statut i Etički kodeks poreznih savjetnika te druge akte Komore odnosno njihove izmjene i
dopune,
2. donosi Poslovnik o radu Skupštine,
3. bira predsjednika i potpredsjednike Komore i razrješava ih dužnosti,
4. bira i razrješava dužnosti člana ili članove Izvršnog odbora,
5. bira članove Stegovnog vijeća i razrješava ih dužnosti,
6. bira dva člana Nadzornog odbora i razrješava ih dužnosti,
7. odobrava prihode i rashode Komore,
8. donosi odluku o osnovici i visini članarine koju plaćaju porezni savjetnici te osnovici i stopi
doprinosa koji plaćaju trgovačka društva za porezno savjetništvo,
9. razmatra i ocjenjuje izvještaj Izvršnog odbora o radu u proteklom razdoblju i daje razrješnicu
članovima Izvršnog odbora te razmatra izvještaj Nadzornog odbora,
10. donosi Program polaganja ispita za poreznog savjetnika, Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja
ispita za poreznog savjetnika, Pravilnik o nadzoru rada poreznih savjetnika, provjeri kvalitete rada i
provjeri znanja te Pravilnik o počasnom članstvu kao i druge akte potrebne za funkcioniranje Komore,
11. raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na obavljanje porezno savjetničke djelatnosti
i na položaj poreznih savjetnika,
12. odlučuje i o drugim pitanjima koja su na dnevnom redu.
(2) Skupština može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 12.

(1) Skupština ima pravo opozvati članove tijela Komore koje ona bira. Ako ih opozove, dužna je
odmah izabrati nove.
(2) Kad se isprazni mjesto u tijelu Komore, na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrat novog
člana.

Članak 13.

Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.
IZVRŠNI ODBOR

Članak 14.

(1) Izvršni odbor ima sedam (7) članova. To su: predsjednik Komore, tri potpredsjednika Komore i još
tri člana, koje bira Skupština.
(2) Za člana Izvršnog odbora može se kandidirati svaki član Komore. Izabrani su oni kandidati koji
dobiju veći broj glasova.
(3) Izvršnom odboru predsjeda predsjednik Komore.
(4) U Izvršni odbor ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora, niti Stegovnog vijeća.
(5) Sjednicama Izvršnog odbora prisustvuje tajnik kao zapisničar, bez prava odlučivanja.

Članak 15.

Izvršni odbor Komore:
1. predlaže program rada i razvoja Komore te prati njegovo provođenje,
2. predlaže najmanje tri člana povjerenstva pred kojim se polaže ispit za poreznog savjetnika,
3. donosi odluku o visini troškova ispita za poreznog savjetnika,
4. donosi odluku o cijenama usluga koje obavlja Komora,
5. donosi rješenje o prestanku ili zabrani obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika sukladno članku
12. Zakona o poreznom savjetništvu;
6. potvrđuje ispunjavanje uvjeta za upis trgovačkog društva za porezno savjetništvo u sudski registar,
7. donosi rješenje o zabrani rada trgovačkog društva za porezno savjetništvo sukladno članku 18.
Zakona o poreznom savjetništvu,
8. donosi odluke o čuvanju isprava i prema potrebi imenuje člana koji će biti nazočan prilikom
uništenja isprava u skladu s člankom 19. stavkom 4. Zakona o poreznom savjetništvu,
9. donosi odluku o preuzimanju osiguranja od odgovornosti u ime poreznih savjetnika i trgovačkih
društava za porezno savjetništvo,
10. na vlastiti zahtjev ili na zahtjev Ministarstva financija daje izvješće o radu poreznih savjetnika i
zaštiti poreznih obveznika, odnosno o problemima i mjerama unapređenja na tim područjima,
11. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja,
12. odlučuje o udruživanju Komore u međunarodne udruge poreznih savjetnika i druge srodne
strukovne domaće i međunarodne organizacije te imenuje predstavnike Komore,
13. imenuje članove Odbora za porezno savjetničke standarde i etiku, Odbora za stručno
osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje, Odbora za pritužbe, Odbora za izravne poreze, Odbora
za neizravne poreze i Odbora za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju,
14. predlaže Skupštini donošenje godišnjeg izvještaja o radu Komore,
15. daje prethodno odobrenje predsjedniku za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina, te za
sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 4.000,00 eura,
16. imenuje i razrješava tajnika Komore,
17. obavlja ostale poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 16.

(1) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Komore. Izvršni odbor održava se na redovitim
sjednicama uživo ili putem elektroničke komunikacije, odnosno na daljinu i u stvarnom vremenu
najmanje jednom u tri mjeseca. U slučaju potrebe može se sazvati izvanredna sjednica, koja se mora
održati ako to zahtijeva više od polovine članova Izvršnog odbora.
(2) Za donošenje pravovaljanih odluka potrebni su glasovi većine članova Izvršnog odbora. Odluke se
donose većinom glasova.
(3) O svojim odlukama i svojem radu Izvršni odbor izvješćuje Skupštinu na njezinoj prvoj redovitoj
sjednici.
(4) Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini.
(5) Odluke Izvršnog odbora objavljuju se na internetskim stranicama Komore ili u glasilu Komore.

Članak 17.

Za izvršenje poslova iz svojeg djelokruga Izvršni odbor imenuje sljedeća radna tijela:
1. Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku,
2. Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje te provođenje ispita,
3. Odbor za pritužbe,
4. Odbor za izravne poreze,
5. Odbor za neizravne poreze,
6. Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju.
Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku

Članak 18.

(1) Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora
Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.
(2) Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku:
1. izrađuje i objavljuje Etički kodeks, odnosno predlaže njegovo donošenje,
2. prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje
profesionalne etike poreznih savjetnika,
3. obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Izvršnog odbora.
Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje te provođenje ispita

Članak 19.

(1) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te provođenje ispita ima tri člana:
na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.
(2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te provođenje ispita:
1. Izrađuje i predlaže Program za polaganje ispita za poreznog savjetnika i Pravilnik o postupku i
uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika;
2. Priprema i provodi obrazovanje za polaganje ispita za poreznog savjetnika,
3. Zajedno s Povjerenstvom za polaganje ispita za poreznog savjetnika, organizira i provodi ispite za
poreznog savjetnika,
4. Obavlja i druge poslove u skladu s odlukama i preporukom Skupštine i Izvršnog odbora.
(3) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te provođenje ispita organizira i
provodi obrazovanje i obavješćivanje poreznih obveznika o primjeni poreznih propisa.
Odbor za pritužbe

Članak 20.

Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova Izvršnog
odbora ili petina članova Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člana, koji između sebe biraju predsjednika.
(2) Jedan član Nadzornog odbora Komore jest predstavnik Ministarstva financija.
(3) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora, niti Stegovnog vijeća.

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Komore i
financijske izvještaje. O svom radu podnosi svake godine izvještaj Skupštini Komore.
(2) Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke
u vezi sa svojim poslovanjem.

STEGOVNO VIJEĆE

Članak 32.

(1) Stegovno vijeće ima pet (5) članova, koji između sebe biraju predsjednika.
(2) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(3) U Stegovno vijeće ne mogu biti birani članovi Izvršnog niti Nadzornog odbora.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 33.

(1) Članovi Komore imaju pravo sudjelovati u radu Komore i njezinih tijela, predlagati i birati članove
tijela Komore i biti birani u ta tijela.
(2) Članovi Komore imaju pravo Komori davati prijedloge za unaprjeđenje njezina rada, davati
inicijative za donošenje odluka iz djelokruga Komore, predlagati mjere i djelovanja radi unapređenja
položaja i ugleda porezno savjetničke struke.
(3) Dužnost je člana Komore čuvati i unaprjeđivati ugled Komore.
(4) Dužnost je člana Komore izvršavati odluke tijela Komore donesene u skladu sa zakonom i ovim
Statutom, te obveze koje su određene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

(1) Porezni savjetnici dužni su plaćati članarinu, a trgovačka društva za porezno savjetništvo doprinos
Komori.
(2) Članarina se plaća godišnje u paušalnom iznosu prema posebnoj odluci koju donosi Skupština
Komore srazmjerno razdoblju članstva u tekućoj godini.
(3) Doprinos se plaća prema posebnoj odluci koju donosi Skupština Komore.

Članak 35.

Članovi tijela Komore dužni su uredno i savjesno izvršavati svoje obveze.
IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
(1) Ako porezni savjetnik ili trgovačko društvo za porezno savjetništvo svojim ponašanjem u obavljanju
porezno savjetničke djelatnosti ili privatnom životu vrijeđa čast i ugled djelatnosti ili dovede u pitanje
povjerenje u porezno savjetničku djelatnost, ako povrijedi službenu dužnost, osobito ako nepropisno
obavlja službene radnje ili ako ih svojom krivnjom odugovlači, kaznit će se zbog neurednosti ili
stegovnog prijestupa.
(2) Neurednost je svaka lakša povreda službene dužnosti koja nije stegovni prijestup.
(3) Porezni savjetnik ili trgovačko društvo za porezno savjetništvo čini stegovni prijestup:
1. ako svojim pisanim ili usmenim kontaktima s tijelima Komore iste vrijeđa,
2. ako neopravdano neuredno izvršava (u uzastopnom razdoblju od tri mjeseca) materijalne obveze
prema Komori,
3. ako svojim službenim radom ozbiljno ugrozi povjerenje u svoju nepristranost osobito ako povrijedi
dužnost čuvanja tajne,
4. ako ne izvršava odluke tijela Komore,
5. ako dostavlja neistinite izvještaje tijelima Komore,
6. ako grubo povrijedi dužno poštivanje prema sudovima i nadzornim tijelima,
7. ako se ne pokorava pravomoćnim odlukama sudova i nadzornih tijela,
8. ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti obavlja porezno
savjetničke poslove ili na drugi način izigrava tu kaznu.
Kazne zbog neurednosti

Članak 41.

Kazne zbog neurednosti su:
1. pisana opomena,
2. novčana kazna od 650,00 do 1.300,00 eura.
Kazne za stegovne prijestupe

Članak 42.

(1) Kazne za stegovne prijestupe poreznog savjetnika i trgovačkog društva za porezno savjetništvo
jesu:
1. pisani ukor,
2. novčana kazna od 2.000,00 do 5.300,00 eura,,
3. privremeno oduzimanje prava na obavljanje djelatnosti u trajanju od jedne do pet godina,
4. trajno oduzimanje prava na obavljanje djelatnosti.
(2) Kazna trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti izreći će se osobito:
1. ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti istu obavlja ili na
drugi način izbjegava provođenje te kazne,
2. ako je porezni savjetnik i/ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo zbog ranije počinjenoga
teškoga stegovnog djela bio kažnjavan kaznom o privremenom oduzimanju prava na obavljanje
djelatnosti u trajanju do godine dana,
3. ako je počinjenim stegovnim prijestupom porezni savjetnik i/ili trgovačko društvo za porezno
savjetništvo steklo kakvu nedopuštenu imovinsku korist, novčana kazna se može izreći do dvostrukog
iznosa visine te koristi, neovisno o ograničenju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.
Brisanje iz imenika

Članak 43.

Porezni savjetnik ili trgovačko društvo za porezno savjetništvo kojem je izrečena stegovna mjera
trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti brisat će se iz odgovarajućeg imenika i registra
Komore.
Stegovni postupak zbog neurednosti

Članak 44.

(1) Stegovni postupak zbog neurednosti provodi i odluku donosi Izvršni odbor Komore (sastavljen od
tri člana) na prijedlog stegovnog tužitelja Komore kojeg imenuje Izvršni odbor za vrijeme trajanje svog
mandata. Stegovni tužitelj ne može biti član Izvršnog odbora.
(2) Nakon zaprimanja prijave ili ukoliko nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti,
stegovni tužitelj Komore ovlašten je zatražiti od osumnjičenog, tijela i članova Komore te drugih osoba
potrebne obavijesti i isprave.

Članak 45.

(1) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom
odboru prijedlog za provedbu stegovnog postupka zbog neurednosti.
(2) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka stegovni tužitelj Komore izravno dostavlja
okrivljeniku, koji se može pisano izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.
(3) Ako se okrivljenik pisano ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne osporava
činjenice navedene u prijedlogu. U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđivanja tih činjenica niti
će se održati rasprava pred Izvršnim odborom, osim ako Izvršni odbor ne odluči drugačije.

Članak 46.

(1) O žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Stegovno vijeće iz članka 32. ovoga Statuta,
sastavljeno od najmanje tri člana. Žalba se podnosi preko Komore i o njoj Stegovno vijeće odlučuje u
roku od 30 dana od dana zaprimanja.
(2) Na stegovnog istražitelja i članove stegovnog vijeća na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe koje važe za suce u kaznenom postupku.
Stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa

Članak 47.

(1) Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka stegovnom tužitelju Komore ovlašteni su podnijeti
Ministarstvo financija, sva tijela Komore osim Stegovnog vijeća i oštećena strana.
(2) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom
odboru prijedlog za provedbu stegovnog postupka zbog stegovnog prijestupa.
(3) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka stegovni tužitelj Komore izravno dostavlja okrivljeniku,
koji se može pismeno izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.
(4) Ako se okrivljenik pisanim putem ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne
osporava činjenice navedene u prijedlogu.
(5) Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred Izvršnim
odborom, u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa.
(6) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika, predsjednik Izvršnog odbora zakazuje sjednicu
na koju poziva stranke i druge osobe koje treba saslušati. Stegovnom se tužitelju zajedno s pozivom
dostavlja i pisano očitovanje okrivljenika.
(7) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Izvršnog
odbora.
(8) Raspravu pred Izvršnim odborom otvara i njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Izvršnim
odborom i na odlučivanje o prijedlogu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raspravi o
odlučivanju u skraćenom kaznenom postupku pred vijećem.
(9) U odluci kojom se izriče kazna zbog stegovnog prijestupa okrivljeniku će se naložiti da, pored
troškova postupka izazvanih izvođenjem dokaza, plati i naknadu troškova u paušalnom iznosu od
1.000,00 do 4.000,00 kuna, u ovisnosti o složenosti i trajanju postupka te poduzetim radnjama.

Članak 48.

(1) O žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Stegovno vijeće. Žalba se podnosi preko Komore i
o njoj Stegovno vijeće odlučuje u roku od 30 dana od dana zaprimanja.
(2) Na stegovnog istražitelja i članove stegovnog vijeća na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe koje važe za suce u kaznenom postupku.

Članak 49.

Stegovno vijeće o pokrenutim stegovnim postupcima zbog neurednosti te zbog stegovnog prijestupa
kao i o izrečenim stegovnim kaznama dužna su pisano odmah izvijestiti Ministarstvo financija.

Članak 50.

U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće s obzirom na
osobu stegovnog tužitelja i/ili jednog ili više članova Izvršnog odbora i/ili Stegovnog vijeća, ministar
financija svojom će odlukom samo za potrebe provedbe konkretnog postupka imenovati predstavnike
Ministarstva financija s dužnostima i ovlastima za rad u spomenutom tijelu/ima do broja neophodnog
za rad konkretnog tijela.
Izvršavanje stegovnih odluka

Članak 51.

(1) Pravomoćne odluke donesene u stegovnom postupku izvršava Komora.
(2) Pravomoćne stegovne odluke o izrečenoj novčanoj kazni i o troškovima postupka imaju snagu
ovršnih isprava, prisilnu ovrhu kojih ima pravo tražiti Komora. Sredstva postignuta prisilnom ovrhom
ulaze u proračun Komore i mogu se koristiti samo u obrazovne svrhe u okviru Komore.
(3) Pravomoćna stegovna odluka kojom je izrečena kazna (osim kazne trajnog oduzimanja prava na
obavljanje djelatnosti) te nepravomoćna odluka o privremenom oduzimanju prava na obavljanje
djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik. Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka
od godinu dana, novčana kazna po proteku roka od tri godine, a ostale kazne po proteku roka od pet
godina.
(4) Ako je pravomoćnom stegovnom odlukom izrečena kazna privremenog oduzimanja prava na
obavljanje djelatnosti ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti, Komora će o tome
obavijestiti Ministarstvo financija. O tim kaznama objavit će se i oglas u “Narodnim novinama”.

VII. IMENIK I REGISTRI KOMORE

Članak 52.

(1) Komora vodi slijedeće evidencije:
Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika,
Registar samostalnih djelatnosti,
Registar trgovačkih društava za porezno savjetništvo,
Registar stranih poreznih savjetnika.
(2) Imenik i registre vodi tajnik Komore.
(3) Imenik i registri se vode elektroničkim putem.
(4) Imenik i registri sadrže podatke propisane Pravilnikom koji donosi Skupština.

Članak 53.

(1) Za vođenje imenika i registra odgovoran je predsjednik Komore koji odobrava sve vrste upisa i
brisanja.
(2) Vođenje imenika i registra uredit će se posebnim Pravilnikom.

Članak 54.

O svakoj promjeni podataka koji se upisuju u imenik i registar, porezni savjetnici su dužni obavijestiti
tajnika Komore u roku od osam dana od dana promjene.

Članak 55.

(1) Imenik i registri Komore su javne knjige. Svatko može zatražiti uvid u njih.
(2) Imenik i registri objavljuju se u glasilu Komore ili na internet stranici Komore.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 56.

Za zasluge u radu na razvitku i promicanju porezno savjetničke struke te za značajan doprinos u radu
Komore, Komora može dodjeljivati nagrade i priznanja, u skladu s posebnim pravilnikom.

IX. STRUČNA SLUŽBA

Članak 57.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komori je na raspolaganju
stručna služba.
(2) U stručnoj službi organiziraju se odjeli i odsjeci tako da se osigura učinkovito i stalno izvršavanje
poslova Komore.
(3) Stručnu službu čine tajnik i druge stručne osobe koje su zaposlenici Komore.
(4) O potrebi zapošljavanja osoblja i njegovu broju odlučuje Izvršni odbor.

Članak 58.

(1) Tajnik Komore je osoba s visokom stručnom spremom.
(2) Tajnika Komore imenuje Izvršni odbor Komore na prijedlog predsjednika.
(3) Tajnik upravlja stručnom službom, organizira obavljanje tehničkih i stručnih poslova u Komori i
dužan je redovito o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga izvještavati predsjednika Komore i Izvršni
odbor.
(4) Tajnik Komore surađuje s odborima Komore, priprema sastanke odbora i obvezatno im prisustvuje,
sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, priprema sjednice Izvršnog odbora i Skupštine.
(5) Za svoj rad Tajnik odgovara predsjedniku Komore i Izvršnom odboru.
Članak 59.
Unutarnja organizacija stručne službe, kvalifikacije, uvjeti i opis poslova osoblja u stručnoj službi
utvrđuju se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

X. GLASILO KOMORE

Članak 60.

(1) Glasilo Komore je časopis »Porezno savjetništvo«.
(2) U glasilu se objavljuju akti, odluke, obavijesti tijela Komore te stručni i znanstveni radovi s područja
poreznog savjetništva i drugih srodnih područja.
(3) Glasilo u pravilu izlazi jednom godišnje. Primaju ga besplatno svi članovi Komore.

Članak 61.

(1) Predsjednik Komore glavni je i odgovorni urednik časopisa, tajnik Komore je urednik, a članovi
Izvršnog odbora članovi su uredništva. Ostale članove uredništva imenuje Izvršni odbor na prijedlog
predsjednika Komore.
(2) Članovi uredništva, glavni i odgovorni urednik te urednik odgovaraju za svoj rad Izvršnom
odboru.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 62.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana.
(2) Prihodi Komore jesu:
1. članarine poreznih savjetnika,
2. naknade za provedbu stručnog osposobljavanja i polaganje ispita za poreznog savjetnika te druge
naknade za usluge koje obavlja Komora,
3. prihodi od održavanja seminara,
4. pretplate na časopis „Porezno savjetništvo“,
5. darovi, donacije i drugi izvanredni prihodi (npr. prihodi od kazni zbog neurednosti i stegovnih
prijestupa).

Članak 63.

(1) Komora koristi vlastita sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom o
poreznom savjetništvu i ovim Statutom, u skladu s godišnjim financijskim planom.
(2) Izvršni odbor može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe ili potrebe.

Članak 64.

(1) Za financijsko poslovanje Komore odgovoran je predsjednik.
(2) Predsjednik i tajnik zajednički su ovlašteni, kao supotpisnici, za raspolaganje sredstvima na računu
Komore u skladu s programom rada i namjenom sredstava. Predsjednik Komore može, u slučaju
svoje ili tajnikove odsutnosti, ovlastiti još jednu osobu kao jednog od supotpisnika za raspolaganje
sredstvima.
(3) Tajnik Komore:
1. brine se o urednosti naplate članarina,
2. brine se o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore,
3. provjerava točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore,
4. odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate do iznosa od 5.000,00 kuna,
5. vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava predsjednika i Izvršni odbor,
6. odgovoran je za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

XII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 65.

(1) Komora ima svoj znak, koji utvrđuje Skupština.
(2) Pečat i žig Komore okrugli su, promjera 38 mm, s natpisom: „Hrvatska komora poreznih
savjetnika“.
(3) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj, tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti.
(4) Komora ima i suhi žig.

XIII. POHRANA SPISA

Članak 66.

(1) Imenici i spisi koji se odnose na pojedine članove Komore čuvaju se trajno, dok se ostali spisi
čuvaju deset godina.
(2) Izvršni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Komore.Ž

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Komore.

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatske komore poreznih savjetnika
Mr.sc. Damir Brajković