PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU POREZNIH SAVJETNIKA

U skladu s člankom 36. stavak 4. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („N.N. br. 5/13), na temelju prijedloga Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2016. donosi

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU POREZNIH SAVJETNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, način, rokovi i postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja poreznih savjetnika.

Članak 2.

Stalno stručno usavršavanje poreznih savjetnika je obvezatno, a ostvaruje se kroz 72 sata stalnog stručnog usavršavanja u trogodišnjem razdoblju. U istom trogodišnjem razdoblju porezni savjetnik obvezan je za svaku pojedinu godinu ostvariti najmanje 24 sata stalnog stručnog usavršavanja.

Članak 3.

Stalno stručno usavršavanje porezni savjetnik ostvaruje kroz aktivnosti organiziranog stručnog usavršavanja i samostalnog stručnog usavršavanja.

Članak 4.

(1) Organizirano stalno stručno usavršavanje poreznih savjetnika može se ostvariti kroz sudjelovanje na:
(a) stručnim savjetovanjima, simpozijima, konferencijama, okruglim stolovima, radionicama i seminarima u organizaciji Hrvatske komore poreznih savjetnika (dalje: Komora),
(b) savjetovanjima, kongresima, simpozijima, konferencijama i seminarima drugih organizacija,
(c) seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i konferencijama koje organizira neka međunarodna organizacija i/ili inozemna profesionalna organizacija,
(2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje (u daljnjem tekstu: Odbor) utvrđuje program organiziranog stalnog stručnog usavršavanja koji obuhvaća sve oblike organiziranog stalnog stručnog usavršavanja navedene u stavku 1. točka (a) ovog članka, te uz suglasnost Izvršnog odbora Komore, operativno organizira i prati njegovo provođenje.
(3) Program organiziranog stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovog članka uključuje najmanje jedno godišnje jednodnevno ili dvodnevno stručno savjetovanje, te seminare, radionice i okrugle stolove u organizaciji Komore.
(4) Program organiziranog stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovog članka mora omogućavati da se može ostvariti najmanje 24 sati stručnog usavršavanja godišnje.
(5) Svi članovi Komore u jedankom iznosu snose troškove stručnog usavršavanja organiziranog od strane Komore, bez obzira na njihovo prisustvo stručnom usavršavanju, obzirom da će im biti dostavljeni materijali za stručno usavršavanje. Troškove stručnog usavršavanja svi članovi dužni su uplatiti po obavijesti Komore prije stručnog usavršavanja.

Članak 5.

(1)Stalno stručno usavršavanje može se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti uz priznavanje sati obavljenog stručnog usavršavanja, kako je prikazano u tablici koja slijedi:

 

ORGANIZIRANO STRUČNO USAVRŠAVANJE

AKTIVNOSTI PRIZNATI SATI
1. Prisustvovanje konferencijama, simpozijima, savjetovanjima, okruglim stolovima, seminarima i radionicama u organizaciji Komore te drugih stručnih i strukovnih organizacija do 8 sati po danu

SAMOSTALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE AKTIVNOST PRIZNATI SATI

AKTIVNOSTI PRIZNATI SATI
1. Održano predavanje na konferencijama, simpozijima i kongresima 8 sati po događaju
2. Objavljeni samostalni rad/referat na konferencijama, simpozijima i kongresima 8 sati po radu/referatu
3. Održano predavanje na savjetovanjima, seminarima i radionicama 6 sati po predavanju
4. Objavljeni samostalni rad/referat na savjetovanjima, seminarima, radionicama i u stručnim časopisima 6 sati po radu/referatu odnosno članku

(2)Poreznim savjetnicima priznaju se samo sati prisustvovanja na stručnom usavršavanju održanom od strane Komore, koje potvrđuju svojim potpisom.

 

Članak 6.

(1) Ukoliko porezni savjetnik, iz bilo kojeg razloga ne bude prisutan cijelom izvođenju nekog oblika organiziranog stalnog stručnog usavršavanja, ostvaruje sate stalnog stručnog usavršavanja u skladu sa satnicom/danom ili danima prisustvovanja.
(2) U okviru organiziranog stalnog stručnog usavršavanja priznaju se i sati stručnog usavršavanja kroz prisustvovanje seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i konferencijama koje organizira neka međunarodna organizacija i/ili inozemna profesionalna organizacija.
(3) Ostvareni sati stručnog usavršavanja po ovoj osnovi mogu za potrebe mjerenja stručnog usavršavanja prema ovom Pravilniku tvoriti najviše do 50% od minimalnog broja sati stalnog stručnog usavršavanja koje porezni savjetnik treba ostvariti kroz stalno stručno usavršavanje.

Članak 7.

(1) Svi porezni savjetnici imaju obavezu ostvariti minimum 24 sata stalnog stručnog usavršavanja godišnje, od čega barem 12 sati mora biti ostvareno kroz organizirano stalno stručno usavršavanje propisano člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ovog Pravilnika.
(2) Ako porezni savjetnik iz opravdanih razloga, kao što su zdravstveni razlozi, porodni dopust, upućivanje na rad u inozemstvo i slično, u toku jedne godine nе оstvаri 24 sata stalnog stručnog usavršavanja, obvezan je u razdoblju od daljnje tri uzastopne godine ostvariti 72 sati stalnog stručnog usavršavanja od čega barem 24 sati mora biti ostvareno kroz organizirano stalno stručno usavršavanje.
(3) Porezni savjetnik mora dokumentirati i dostaviti Odboru razloge nemogućnosti ispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovog članka, o čemu Odbor donosi ocjenu opravdanosti.

Članak 8.

(1) Porezni savjetnik je obvezan ažurno voditi evidenciju o stalnom stručnom usavršavanju prema stavkama za mjerenje navedenim u članku 5. i 6. ovog Pravilnika te čuvati dokumentaciju kojom može dokazati ispunjavanje svoje obveze stalnog stručnog usavršavanja.
(2) Porezni savjetnik je obvezan dostaviti Komori do 30. lipnja tekuće godine izvješće za prethodnu kalendarsku godinu o obavljenom stalnom stručnom usavršavanju, specificirano prema stavkama za mjerenje navedenim u članku 5. i 6. ovog Pravilnika, a sukladno Upitniku u Prilogu I.
(3) Na zahtjev Komore porezni savjetnik je dužan dostaviti ili predočiti kopije ili izvornike dokumenata kojima dokazuje utemeljenost podataka sadržanih u izvješću iz stavka 2. ovog članka.
(4) Porezni savjetnik koji ne obavlja djelatnost poreznog savjetovanja dužan je prije zapošljavanja na poslovima poreznog savjetnovanja dokazati da se stalno stručno usavršavao prema programu Komore.

Članak 9.

(1) Porezni savjetnik koji ne ostvari minimum od 72 sati stalnog stručnog usavršavanja u razdoblju od tri uzastopne godine, obavezan je položiti poseban ispit u organizaciji Komore koji obuhvaća sljedeće predmete:
(a) Porez na dobit;
(b) Porez na dohodak i doprinosi i
(c) Neizravni porezi i carine.
(2)Porezni savjetnik ukoliko ne položi poseban ispit, ima pravo na još jedan popravni rok.
(3) Izvršni odbor Komore imenuje komisiju od 3 (tri) člana iz redova poreznih savjetnika za potrebe polaganja posebnog ispita.
(3)Protiv poreznog savjetnika koji ne izađe na poseban ispit ili ne položi niti na popravnom roku pokreće se stegovni postupak i oduzimanje odobrenja za rad.

Članak 10.

Odbor ima pravo i obvezu utvrditi ispunjavanje uvjeta stalnog stručnog usavršavanja iz članka 2. i članka 7. ovog Pravilnika za svakog poreznog savjetnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Komore

 

Prilog i upitnik o stalnom stručnom usavršavanju poreznih savjetnika (PDF)