HKPS ODRŽALA 10. JUBILARNI SEMINAR U SURADNJI S HGK ZAGREB, SPLIT, RIJEKA I OSIJEK

Hrvatska komora poreznih savjetnika i odbor za edukacije na čelu s doc.dr.sc. Vlastom Roška pripremili su i održali 10. po redu, i ovaj puta dobro posjećene i ocijenjene seminare u HGK Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, a koji se redvno održavaju dva puta godišnje od 2015. godine.

Teme ovog seminara su bil:

 • IV. krug porezne reforme i ostale aktualnosti” i

 • Pripremne radnje za završni račun 2019. godine”

U Splitu, dana 21.11.2019. predavanje su održali:

 • Snježana Galić, dipl.ecc., porezni savjetnik, ujedno moderator seminara.

 • Mr. Ivica Baban, porezni savjetnik

 • Katica Reljanović, dipl.ecc., porezni savjetnik

U Rijeci istog dana 21.11.2019. predavači su bili:

 • Mr.sc. Damir Brajković, porezni savjetnik, ujedno moderator seminara.

 • Dean Cimera, univ.spec.oec., porezni savjetnik,

U Osijeku je seminar održan dana 22.11.2019. , a u Zagrebu 27.11.2019. s predavačima:

 • Doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik, ujedno moderator oba seminara,

 • Marko Ćavar, dipl.ecc., porezni savjetnik, i

 • Doc.dr.sc. Ivan Čevizović, porezni savjetnik.

Predavači su novosti IV. kruga porezne reforme predstavili kroz pojašnjenje nacrta izmjena 9 poreznih propisa trenutno u Saborskoj proceduri.

 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o administrativnoj suradnji na području poreza
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu s gotovinom
 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
 • Zakon o trošarinama
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
 • Zakon o porezu na dohodak.

Izmjene bi trebale stupiti na snagu 1.1.2020. godine, iznimno Zakon o administrativnoj suradnji na području poreza, koji uvodi novu obvezu izvještavanja za sve “posrednike” o potencijalno rizičnim prekograničnim aranžmanima, od 1.7.2020. i uz retroaktivnu primjenu za izvješćivanje od 25.6.2018. kada je direktiva EU (DAC 6) stupila na snagu.

Posebno su istaknute izmjene Zakona o PDV-u koji se usklađuje s Direktivama EU donoseći pojednostavljenja kod premještanja dobara u EU i kod isporuka dobara s prijevozom. Zadržava se opća stopa od 25% PDV-a, proširuje primjenu stope od 13% PDV za “pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata prema posebnom propisu”, te uvodi oslobođenje od plaćanja PDV-a kod obavljanja određenih djelatnosti od javnog interesa neovisno o tome teže li porezni obveznici ostvarivanju dobiti, te raspodjeljuju li ostvarenu dobit ili ne.

Istaknuta su i porezna rasterećenja, kao povećanje osnovice za plaćanje poreza na dobit s 3.000.000,0 kn na novi prag 7.500.000,00 kn za stopu od 12% poreza na dobit, odnosno da se taj prag uzima kod plaćanja poreza na dobit i PDV-a po naplaćenim naknadama, ali i za samostalne djelatnosti koji po sada jedinom kriteriju za primitke do toga iznosa ne moraju plaćati porez na dobit, ali mogu.

Zakon o porezu na dohodak uvodi 100% oslobođanje od poreza na plaća mladih do 25 godina, te 50% za mlade od 25 do 30 godina, dok se svim poreznim obveznicima povećava osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn .

Sudionike se podsjetilo na neoporezive naknade za prehranu, smještaj radnika, troškove redovne skrbi djece radnika i druge izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019, a koje se mogu dodatno isplatiti tijekom ove poslovne godine, te kakav utjecaj iste mogu imati na smanjivanje porezne osnovice poreza na dobit i dohodak.

Istaknuti su prijedlozi novih rokova podnošenja poreznih prijava PD u slučaju prestanka ili likvidacije od 8 dana od prestanka poslovanja, te da porezno tijelo uvažava angažiranje poreznog savjetnika u postupku likvidacija, a koje će postupke od slijedeće godine, kao i kod statusnih promjena, trebati najaviti poreznom tijelu najmanje 30 dana prije pokretanja istih.

Naglašeno je s druge strane da kroz Opći porezni zakon i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ministarstvo financija osim neautentičnih aranžmana širi odredbe o prividnim pravnim poslovima radi sprječavanja iskorištavanja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene, odnosno odvraćanja od izbjegavanja fiskalizacije naplate u gotovini izdavanjem samo pratećih dokumenata.

U drugom dijelu predavanja naglašena je važnost pripremnih radnji prema računovodstvenim i poreznim propisima, zakonodavni okvir i rokove, te procedure kod obveznih godišnjih popisa imovine i obveza za kraj poslovne godine (tkz. inventure), porezni tretman manjkova, viškova, otpisa i vrijednosnih usklađenja prema zakonu po PDV-u i porezu na dobit.

Istaknute su posebnosti obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja, te kako analitičko kontrolni postupci u pripremi završnog računi poduzetnika značajno skraćuju vrijeme naknadne kontrole sastavljanja porezne prijave poreza na dobit (Obrazac PD), a koja se za cijelo porezno razdoblje podnosi četiri mjeseca od isteka poreznog razdoblja, te se tako najavilo moguća temu budućeg seminara.

HKPS