Novosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizama

Hrvatski Sabor donio je dana 16.12.2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodnim novinama br. 151/2022)
Najvažnije novosti koje se odnose na
SEKTOR RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:

Dodatno se preciziraju usluge za koje su vanjski računovođe dužni provoditi mjere propisane ovim
Zakonom:
Osim računovodstvenih poslova za druge pravne ili fizičke osobe, obveznici su dužni provoditi mjere i kada
sudjeluju, bilo da djeluje uime svoje stranke bilo za svoju stranku, u bilo kojoj vrsti financijskih transakcija ili
transakcija koje uključuju nekretnine ili pak pružaju pomoć u planiranju ili provođenju transakcije za svoju
stranku u vezi s:
1. kupnjom ili prodajom nekretnina ili poslovnih subjekata
2. upravljanjem novčanim sredstvima, vrijednosnim papirima ili drugom imovinom u vlasništvu stranke
3. otvaranjem i upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s financijskim
instrumentima
4. prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, poslovanje ili upravljanje trgovačkim društvom
5. osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem trustovima, trgovačkim društvima, zakladama ili sličnim pravnim
uređenjima
6. pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima iz točke 17. podtočke f)“. (članak 9.
stavak 2. točka 18.)
Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za:
1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem povremene transakcije
(jednokratne ili povezane) na iznos 10.000,00 EUR i više (prije 105.000,00 kuna) (članak 16. stavak 1.
točka 2.)
2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate na iznos
30.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 12.)
3. prikupljanje podataka o gotovinskim transakcijama na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna)
(članak 20. stavak 11.)
4. prijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i
više (prije 200.000,00 kuna) (članak 61.)
Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet osoba iz članka 21., 23. i 26 ovog zakona elektroničkim
preuzimanjem podataka iz sudskog, obrtnog ili drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum
kada je obveznik izvršio uvid (prije su bili dužni upisati zabilješku o datumu, vremenu i osobi koja je
izvršila identifikaciju).
Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom
utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja
novca najkasnije sljedeći radni dan (članak 56.)

PRIMJENA ZAKONA OD 01. SIJEČNJA 2023.

 

MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
Ulica grada Vukovara 72, ZAGREB
e-mail: info.fi@mfin.hr