ODLUKA O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK OD 21. do 25. studenoga 2022.

Sukladno odredbi članka 19. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (Narodne novine, broj:
5/13 i 4/18) i odredbi članka 6. Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog
savjetnika (Narodne novine, broj: 2/17 i 139/21), Hrvatska komora poreznih savjetnika donosi

ODLUKU O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

Sukladno odredbi Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog
savjetnika (Narodne novine, broj: 2/17 i 139/21), ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat
će se u vremenu od 21. do 25. studenoga 2022. godine, s početkom u 9,00 sati u Zagrebu,
Boškovićeva 5. Ispiti se, u pravilu, polažu u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Ispiti se provode pisanim putem, osim iz predmeta “Porezno pravo u Republici
Hrvatskoj” koji se polaže pismenim i usmenim putem.

Kandidat koji je položio ispit iz predmeta “Računovodstvo, financijski izvještaji i
revizija” prilikom polaganja revizorskog ispita, dužan je uz prijavu ispita dostaviti pisano
uvjerenje Hrvatske revizorske komore kojim dokazuje da je položio ispit i da nije izgubio status
revizora, kako bi ga oslobodili polaganja navedenog ispita.

Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9.
Zakona o poreznom savjetništvu (Narodne novine, broj: 127/00, 76/13 i 115/16), uz prilažene
isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog
savjetnika (preslika diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom
iskustvu i izjavu o nekažnjavanju).

Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za
pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u
iznosu od 200,00 kuna (26,50 EUR po tečaju 7,53450 kuna).

Prije nego što pristupi ispitu, kandidat je dužan tajniku ispitnog povjerenstva predati
potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 7.000,00 kuna (929,06 EUR po tečaju
7,53450 kuna).

Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske komore poreznih savjetnika, IBAN broj: HR75
2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne banke Zagreb.

Prijava sa pripadajućim ispravama dostavlja se na adresu Hrvatske komore poreznih
savjetnika, Josipa Marohnića 3, 10 000 Zagreb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@hkps.hr.
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA