O B A V I J E S T O ISPITNOM ROKU U ZAGREBU 24. 5. 2021. ZA POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK

 

Ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se sukladno Pravilniku o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i počinje  

dana 24.5.2021 u 9,00 sati u Zagrebu, Boškovićeva 5.

  1. Ispit će trajati 24., 25., i 26. 5.2021. pismeni ispiti, te 28.5.2021. usmeni ispit iz tih predmeta, kao i dana 31.5.2021. usmeni ispit iz predmeta koji nemaju pismeni dio.

  2. Ispiti se polažu u vremenu od 9 do 15 sati 

  3. Svaki kandidat prije nego što pristupi ispitu dužan je tajniku ispitnog povjerenstva predati potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita. 

  4. Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu. 

  5. Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (presliku diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i izjavu o nekažnjavanju). 

  6. Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 kuna. 

  7. Prijava sa pripadajućim ispravama navedenim u točki 6. i 7. ove obavijesti dostavlja se na adresu HRVATSKA KOMORA SAVJETNIKA, Zagreb, Josipa Marohnića 3/1 

  8. Ispit će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

Naknada za polaganje ispita iznosi 7.000,00 kuna, a plaća se na žiro račun Komore br. HR75 2340 0091 1105 2947 2 kod PBZ. 

Više informacija na info@hkps.hr

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA