UPUTA ZA OSNIVANJE JTD – DOO

HKPS, Draškovićeva 45, 10 000 Zagreb www.hkps.hr info@hkps.hr 1
Uputa za registraciju djelatnosti poreznog savjetovanja u Trgovačkom sudu
sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu (NN 127/00,76/13 i 115/2016, Dalje:ZPS)
i isticanja tvrtke „za porezno savjetništvo“

Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o poreznom savjetništvu (NN 115/2016), kojim se poreznim
savjetnicima osim u javnim trgovačkim društvima (Dalje: JTD), omogućuje obavljanje djelatnosti i u
društvima s ograničenom odgovornošću za porezno savjetništvo (Dalje: DOO), ovime se pojašnjava
koje uvjete je prilikom osnivanja potrebno ispuniti i same postupke usklađenja postojećih društava:

1. Potvrda i odobrenje za rad koje izdaje HKPS, kao preduvjeti osnivanja JTD/DOO
Kada fizička osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete – član HKPS upisan u Imenik osoba koje su
položile ispit za poreznog savjetnika – obavijesti Komoru da osniva JTD/DOO za porezno savjetništvo,
onda mu Komora prethodno izdaje Potvrdu o suglasnosti ispunjavanja uvjeta i da je upisan u Imenik
poreznih savjetnika koji su položili ispit pod određenim rednim brojem (Dalje: Potvrda), te izdaje
Odobrenje za rad poreznog savjetnika sukladno čl.5.st.3 ZPS, ako do tada isto nije bilo izdano.

Potvrdu i Odobrenje prilikom registracije obvezno traže:

  • Javni bilježnik prilikom solemnizacije Izjave o osnivanju/Društvenog ugovora o osnivanju
  • Registarski sud prilikom upisa društva za porezno savjetništvo

Jedan ili više poreznih savjetnika mogu osnovati društvo za porezno savjetništvo (JTD/DOO).

2. Osnivanje JTD – (ČL.17. i 17.b ZPS)
Članom javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo (JTD) može biti samo porezni savjetnik.
 U nazivu tvrtke treba koristiti oznaku “porezno savjetništvo”.

Nadležnom registarskom sudu potrebno je uz prijavu osnivanja dostaviti:

  1.  Potvrdu HKPS za osnivanje JTD (čl.17.st.2.),
  2.  Presliku odobrenje za rad za člana/ove.

3. Osnivanje DOO – (čl17.a, čl.17.b i čl.6. st.3. ZPS)
Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o poreznom savjetništvu (NN 115/2016), kojim je od 1.1.2017.
stupila na snagu odredba mogućeg obavljanja djelatnosti u društvima s ograničenom odgovornošću
za porezno savjetništvo, prilikom solemnizacije Izjave/Društvenog ugovora za DOO za porezno
savjetništvo, javni bilježnik mora provjeriti da li su osim općih uvjeta za d.o.o. prema ZTD-u ispunjene
i ostale pretpostavke iz čl.17.a Zakona o poreznom savjetništvu, a to se osobito odnosi na:

  •  udio vlasništva i glasačkih prava poreznih savjetnika mora biti jednak ili veći od 51%,
  •  većina članova imenovanih u upravu društva moraju biti porezni savjetnici,
  •  u nazivu tvrtke treba koristiti oznaku „porezno savjetništvo“.

Nadležnom registarskom sudu je uz prijavu osnivanja potrebno dostaviti i:

1. Potvrdu HKPS za osnivanje DOO za porezno savjetništvo,
2. Presliku odobrenje za rad za osnivača/e,
3. Presliku odobrenja za rad za člana/ove uprave (ako nije osnivač).

Po dobijanju rješenja DOO je dužno postupiti sukladno točci 6. ove Upute.

4. Preoblikovanje postojećih JTD za porezno savjetništvo u DOO
Za preoblikovanje JTD za porezno savjetništvo u DOO za porezno savjetništvo nije potrebno izdavanje
Potvrde Komore, samo je potrebno paziti da se zadovolje uvjeti iz čl.17.a ZPS opisani u točci 3. ove
Upute za DOO. Po dobijanju rješenja DOO je dužno postupiti sukladno točci 6. ove Upute.
5. Doregistracija postojećih DOO (koji nisu bili registrirani za porezno savjetništvo)
Komora će prethodno izdati Potvrdu HKPS o suglasnosti za doregistriranje postojećeg DOO-a koji nije
bio registriran za porezno savjetništvo, ako kod zahtjeva to društvo predoči dokaze da su zadovoljeni
uvjeti iz čl.17.a ZPS, opisane u točci 3. ove Upute za DOO i uvjet iz čl.6. st.3 ZPS ako je već ispunjen.
U doregistraciji se mogu upisati/ostaviti samo djelatnosti navedene u točci 7. ove Upute.
Po dobijanju rješenja DOO je dužno postupiti sukladno točci 6. ove Upute.
6. Prijava izmjene/osnivanja društva registriranog za porezno savjetništvo u HKPS
Nakon registracije i donošenja rješenja od strane nadležnog registarskog suda, JTD/DOO je dužno
kopiju rješenja dostaviti HKPS u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu (čl.17.b st.2.ZPS) i
zatražiti upis tih promjena u odgovarajućem Imeniku i Registru društava koje vodi HKPS.

U istom roku DOO je dužno dostaviti i dokaz iz čl.6. st.3. ZPS – da ima u radnom odnosu na puno
radno vrijeme najmanje jednog poreznog savjetnika s odobrenjem za rad iz članka 5. st. 3. ZPS.
Društvo je dužno jednom godišnje, do 30.1.za predhodnu godinu, dostavljati dokaz o statusu radnika.

Komora je dužna sukladno statutu sve odgovarajuće promjene, u vezi novoosnovanog odnosno
novoregistriranog JTD/DOO za porezno savjetništvo, upisati u Imenik osoba i Registar društava koje
vodi HKPS, isključivo nakon ispunjenja svih uvjeta za upis.

U slučaju neispunjavanja svih uvjeta po osnivanju novoosnovanog i/ili doregistriranog JTD/DOO ili
uvjeta iz čl.6.st.3. za DOO ili ako se postojeća društva nisu uskladila sa ZPS, HKPS neće upisati
promjene u Imenik osoba i Registar društava, već će ta društva pozvati na hitnu nadopunu dokaza i/ili
usklađenje akata, odnosno postupiti će u skladu s čl.11. ZPS.

7. Djelatnosti koje se mogu obavljati/upisati/dodati u JTD/DOO za porezno savjetništvo:
OSNOVNE DJELATNOSTI:
*porezno savjetništvo
i/ili pojedinačno:
* davanje savjeta o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja,
* izrada i ovjera poreznih prijava i drugih akata u porezno-pravnom odnosu,
* kontinuirano ugovoreni nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija
koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava i porezno praćenje
pojedinog poreznog obveznika koje porezna uprava uzima u obzir prilikom sustavne procjene
umanjenja rizika prije pokretanja nadzora, stjecanja posebnog statusa tog poreznog
obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza pred poreznim
tijelima i drugih poreznih postupaka,
* zastupanje u poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima,
* sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima,
* vještačenja po odluci suda i/ili poreznog tijela u poreznim predmetima,

DODATNE DJELATNOSTI:
* vođenja poslovnih knjiga,
* izrada financijskih izvješća,
* usluge iz područja računovodstva i financija,
* usluge procjene vrijednosti poduzeća i druge srodne usluge.

 

U Zagrebu, 02.01.2017.
Mr. sc. Damir Brajković
Predsjednik Hrvatske
komore poreznih savjetnika

 

Preuzmite upute za osnivanje JTD – DOO u PDF formatu