HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

Na temelju članka 10. Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, broj 127/00.dalje Zakon) i članka 11. stavak 1. točka 10., a u svezi članka 37. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“, broj 145/11.) Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika dana 07.12. 2012. godine donijela je
PRAVILNIK
o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i uvjeti za polaganje ispita za zvanje poreznog savjetnika, i to način prijave ispita, rad ispitnog povjerenstva, način ispitivanja, ocjenjivanje, izdavanje odobrenja, vođenje evidencije o ispitu, i druga pitanja u svezi s polaganjem ispita za poreznog savjetnika.

Članak 2.
Ispit za poreznog savjetnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom po posebnom Programu na koji daje suglasnost ministar financija.
II. ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 3.
(1) Ispitno povjerenstvo ima predsjednika i osam članova. Predsjedniku i članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici. Na zamjenike članova Ispitnog povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju sve odredbe Zakona i ovoga Pravilnika.
(2) Ispitno povjerenstvo imenuje ministar financija po prijedlogu Izvršnog odbora Komore iz redova osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koje ispituju.
(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva imenuje se iz reda ispitivača iz poreznih predmeta.
(4) Ispitno povjerenstvo ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova. Tajniku Ispitnog povjerenstva određuje se zamjenik.
(5) Administrativni poslovi za Ispitno povjerenstvo obavljaju se u Komori.
(6) U rješenju o imenovanju predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi te njihovi zamjenici.
(7) Tajnika Ispitnog povjerenstva i njegovog zamjenika imenuje Izvršni odbor Komore.
Članak 4.
(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.
(2) Predsjednik, članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.
(3) Visinu nagrade posebnom odlukom utvrđuje Izvršni odbor Komore.
(4) Troškove rada Ispitnog povjerenstva snosi kandidat za poreznog savjetnika.
III. PRIJAVA ISPITA
Članak 5.
(1) Prijavu za pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba (dalje: kandidat), koja ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 8. i 9. Zakona.
(2) Radnim iskustvom na poreznim poslovima, u smislu članka 9. stavka1. točke 1. Zakona, podrazumijeva se rad na poslovima koji uključuju poznavanje i primjenu poreznih propisa, kao što su poslovi obračuna poreznih obveza i podnošenja poreznih prijava, vođenje upravnih postupaka u svezi poreznih pitanja, održavanja nastave (predavanja) iz poreznih predmeta i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova iz područja poreza i drugi poslovi koji se po smislu mogu smatrati radom na poreznim poslovima.

(3) Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se i slijedeće isprave:

1. Ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu,
2. Dokaz o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske,
3. Dokaze o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu,
4. Izjavu da nije kažnjen za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava te protiv službene dužnosti, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time što se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili da protiv njega nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poreznog savjetništva.

(6) Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita.
(7) Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita, ili ne pristupi ispitu pristupnina se ne vraća.
(8) Visinu pristupnine utvrđuje Izvršni odbor Komore odlukom.
(9) Prijava sa pripadajućim ispravama iz stavka 3. ovog članka dostavlja se tajniku Ispitnog povjerenstva na adresu Komore.

IV. ROKOVI I VRIJEME POLAGANJA ISPITA
Članak 6.
(1) Rokove za polaganje ispita određuje rasporedom predsjednik Ispitnog povjerenstva o čemu se izvješćuju prijavljeni kandidati za polaganje ispita.
(2) Ako prijavljen kandidat za polaganje ispita ne ispunjava uvjete za pristupanje ispitu,
ispitno povjerenstvo dužno je o tome izvijestiti kandidata najkasnije u roku od osam dana od dana primitka prijave za polaganje ispita.
(3) Ispitno povjerenstvo dužno je izvijestiti kandidata o danu polaganja ispita u roku ne kraćem od dvadeset dana prije dana određenog za polaganje ispita.
(4) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu pristupi najmanje četiri kandidata, osim u slučaju iz članka 12. stavka 7. ovog Pravilnika. U jednom ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše deset kandidata. Ako se za jedan ispitni rok prijavi više od deset kandidata, kandidati koji ne mogu biti obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili, bit će ispitani u slijedećem roku (rokovima), po kronološkom redu po kojem su zaprimljene njihove prijave za ispit.
Članak 7.
(1) Kandidat koji je primio obavijest o danu polaganja ispita, dužan je u roku od pet dana od datuma primitka obavijesti uplatiti naknadu za polaganje ispita na račun Komore, ta dostaviti dokaz o uplati tajniku Ispitnog povjerenstva.
(2) Ako kandidat ne uplati naknadu za polaganje ispita smatrat će se da je odustao od polaganja.
(3) Ako kandidat odustane od ispita uzastopno dva puta bit će mu vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama uz prijavu.
(4) Kandidat kojemu je vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama uz prijavu, ima pravo prijaviti ispit u roku ne kraćem od šest mjeseci od dana kada mu je prijava za polaganje ispita, s priloženim ispravama uz prijavu, vraćena.

Članak 8.
(1) Kandidat koji je primio obavijest o polaganju ispita, može odgoditi polaganje ispita, o čemu je dužan pisano izvijestiti Ispitno povjerenstvo najkasnije deset dana prije dana polaganja ispita. Ispit se može odgoditi do slijedećeg ispitnog roka. Ako kandidat ne pristupi ispitu prvog slijedećeg ispitnog roka smatrat će se da je odustao od polaganja ispita.
(2) Kandidat koji nije odgodio polaganje ispita, a ne pristupi ispitu gubi pravo na povrat uplaćene naknade za polaganje ispita, ili mogućnost da koristi tu naknadu za polaganje ispita u drugom roku.

Članak 9.

Odluku o visini naknade za polaganje ispita za poreznog savjetnika donosi Izvršni odbor Komore.
V. POLAGANJE ISPITA
Članak 10.

Ispit se polaže u prostorijama koje odredi Komora.

1.Ocjenjivanje

Članak 11.
(1) Ispiti i sjednice Ispitnog povjerenstva nisu javni.
(2) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu iz svakog predmeta, pisanog i usmenog dijela, s ocjenom „položio“ ili „nije položio.“
(3) Konačna ocjena o ispitu utvrđuje se nakon provedenog usmenog dijela ispita. O uspjehu kandidata odlučuje Ispitno povjerenstvo većinom glasova.
(4) Rezultat ispita priopćuje se kandidatu po završetku ispita. Diploma o položenom ispitu dostavlja se kandidatu najkasnije u roku od mjesec dana od polaganja zadnjeg ispitnog predmeta.
(5) Diplomu o položenom ispitu potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.
(6) Diploma o položenom ispitu mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: naziv diploma, ime i prezime kandidata, potvrdu da je kandidat položio ispit za zvanje poreznog savjetnika i nadnevak kada je ispit položen.

2. Provedba ispita

Članak 12.
(1) Ispit se sastoji iz dva dijela, pisanog i usmenog.
(2) Ispitne zadatke sastavljaju članovi ispitnog povjerenstva. Ispitni zadaci moraju se čuvati u tajnosti.
(3) Pisani dio ispita polaže se iz predmeta navedenih u članku 2. točkama 2., 3., 4., 5., i 6. Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika.
(4) Kandidati potpisuju riješeni pisani dio ispita.
(5) Usmeni dio ispita polažu kandidati koji su položili pisani dio ispita.
(6) Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom dijelu ispita iz jednog predmeta ne može pristupiti usmenom dijelu ispita iz tog predmeta. Kandidat čiji je pisani dio ispita ocijenjen s ocjenom „položio“ ne zadovolji na usmenom dijelu ispita, smatra se da nije položio taj predmet.
(7) Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajući rezultat iz dva predmeta, može polagati popravni ispit samo iz tih predmeta. Popravni ispit može se polagati najviše dva puta. Rokovi za polaganje popravnog ispita ne mogu biti kraći od jednog mjeseca niti dulji od šest mjeseci.
(8) Kandidat koji u roku iz prethodnog stavka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji, može ponoviti ispit najranije u roku od šest mjeseci.
(9) Ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita u roku od šest mjeseci smatrat će se da ispit nije položio.
(10) Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na pisanom i usmenom dijelu ispita postigao ocjenu „položio“.

3. Nadzor pri provedbi ispita

Članak 13.
(1) Pismeni dio ispita provodi se pod nadzorom najmanje dva člana Ispitnog povjerenstva.
(2) Tajnik ispitnog povjerenstva na dan ispita utvrđuje osobne podatke nazočnih kandidata, prije uručenja zadataka.
(3) Osobe koje nadgledaju ispit označavaju početak i završetak ispita, te određuju koja se pomagala mogu koristiti pri rješavanju zadataka.
(4) Kandidat koji se služi nedopuštenim pomagalima ili kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita.
(5) Na kraju ispita kandidati moraju predati primljene pisane ispite s rješenjima čak i ako su nedovršeni.
(6) Kandidati se moraju ravnati prema uputama osoba koje nadgledaju ispit, a koje se odnose na ponašanje za vrijeme ispita.
(7) Kandidat koji je udaljen s ispita zbog neprimjerenog ponašanja ne može pristupiti ispitu najmanje godinu dana nakon toga.

4. Odustajanje od ispita.

Članak 14.
Ako kandidat koji je pristupio ispitu, tijekom ispita odustane od polaganja ispita, smatrat će se da ispit nije položio.
5. Protokol o ispitu i rezultat ispita

Članak 15.
O ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni slijedeći podaci:

1. Nadnevak,
2. Ime i prezime kandidata,
3. Rezultat postignut na pismenom, usmenom i ukupni rezultat ispita,
4. Posebne napomene.
6. Odobrenje za rad
Članak 16.
(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se odobrenje za rad poreznog savjetnika. Odobrenje izdaje Komora, a uručuje se na svečani način najkasnije u roku od dva mjeseca od dana položenog ispita.
(2) Odobrenje za rad poreznog savjetnika potpisuje predsjednik Komore.
Članak 17.
Evidenciju o položenim ispitima i izdanim odobrenjima za rad vodi tajnik Ispitnog povjerenstva.
VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu polaganja ispita za poreznog savjetnika („Narodne novine“ br. 54/01, 79/01-ispravak i 38/03)

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Narodnim novinama“.

Predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika

Mate Perković