Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, broj 127/00), uz suglasnost ministrice financija, KLASA: 011-01/11-01/387; URBROJ: 513-11/11-11 od 21.studenoga 2011., Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika, na sjednici održanoj 23. studenoga 2011., usvojila je Statut, a na temelju suglasnosti ministra financija KLASA: 410-01/12-01/2644, Ur. Br: 513-07-21-01/12-3 od 06. studenog 2012. godine, Skupština HKPS usvojila je Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta HKPS, i ovlastila Izvršni odbor HKPS da sačini pročišćeni tekst Statuta, koji je na sjednici od 28.12 2012 utvrdio pročišćeni tekst koji glasi;

STATUT

HRVATSKE KOMORE POREZNIH SAVJETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju: ustrojstvo Hrvatske komore poreznih savjetnika (dalje u tekstu: Komora), djelokrug, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore, rad poreznih savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo, prava i dužnosti poreznih savjetnika prema Komori, stegovni postupak i stegovna odgovornost te druga pitanja važna za porezno savjetništvo.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija poreznih savjetnika koja ima svojstvo

pravne osobe. Njezine javne ovlasti utvrđene su Zakonom o poreznom savjetništvu.

(2) Komora predstavlja porezne savjetnike Republike Hrvatske te promiče, usklađuje i zastupa

njihove zajedničke interese.

(3) Porezni savjetnici obvezatno se udružuju u Komoru.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(5) Komora ima svoj znak, pečate i žigove.

Članak 3.

(1) Komora, u skladu s Ustavom, Zakonom o poreznom savjetništvu i drugim propisima te ovim

Statutom, Etičkim kodeksom poreznih savjetnika i drugim općim aktima Komore, unapređuje porezno savjetništvo kao neovisnu i samostalnu djelatnost koja osigurava pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa u poreznom postupku.

(2) U obavljanju svoje djelatnosti Komora ima sljedeće ciljeve:

poticati istraživanja u području poreznog i financijskog prava, posebice u vezi s racionalizacijom i usavršavanjem poreznog sustava,
surađivati s Ministarstvom financija i ostalim javnim ustanovama i udrugama radi boljeg tumačenja i primjene poreznih odredaba,
poticati obaviještenost poreznih obveznika o njihovim pravima i obvezama u poreznom postupku te raditi na osiguranju zakonske i stručno kvalificirane zaštite poreznih obveznika,
preuzeti bilo koju drugu potrebnu inicijativu za ostvarivanje ciljeva Komore te zaštitu članova na najprikladniji način.
(3) Komora osobito:

čuva ugled i samostalnost poreznog savjetništva, osigurava uvjete za pravilno obavljanje porezno savjetničkog zvanja te promiče interese poreznog savjetništva,
nadzire porezne savjetnike i javna trgovačka društva za porezno savjetništvo,
nadzire oblike povezivanja poreznih savjetnika,
brine se za trajno stručno usavršavanje poreznih savjetnika te u vezi s time uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje s poreznim tijelima, fakultetima, strukovnim udrugama i drugima,
razvija etiku poreznih savjetnika,
prati i proučava odnose i pojave koji su važni za uređenje i zaštitu prava i obveza poreznih obveznika.
Članak 4.

O upisu osoba s položenim ispitom za poreznog savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo u imenike, o obnovi upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama poreznih savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo, ako zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drukčije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući pravila Zakona o općem upravnom postupku.

II. ORGANIZACIJA KOMORE

Članak 5.

(1) Tijela Komore su:

Skupština,
Izvršni odbor,
predsjednik i tri potpredsjednika,
Nadzorni odbor,
Stegovno vijeće.
(2) Članovi tijela iz stavka 1., točke 2., 3., 4. i 5. ovog članka biraju se na četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

(3) Članovi tijela Komore bez naknade obavljaju svoje poslove u tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

SKUPŠTINA

Članak 6.

Skupštinu čine svi porezni savjetnici upisani u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika.

Članak 7.

(1) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se svake godine, a saziva je Izvršni odbor.

(2) Izvanrednu sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno, a dužan ju je

sazvati na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora ili na zahtjev barem petine članova Skupštine.

(3) Članovi koji zahtijevaju saziv izvanredne sjednice Skupštine dužni su svoj pisani zahtjev dostaviti

Izvršnom odboru uz naznaku dnevnog reda sjednice.

(4) Izvršni odbor dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine najkasnije mjesec dana od dana

primitka zahtjeva za sazivanje.

(5) Ako Izvršni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku iz stavka 4. ovoga članka, članovi koji su zatražili sazivanje mogu sami sazvati sjednicu.

(6) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine prema svojoj odluci, ali je dužan

obrazložiti svoju odluku Izvršnom odboru.

Članak 8.

Sjednice Skupštine, u pravilu, održavaju se u Zagrebu, a iznimno Izvršni odbor može odrediti da se sjednica održi u kojem drugom mjestu.

Članak 9.

(1) Poziv na redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine mora biti poslan svim članovima Komore

običnom ili elektroničkom poštom najkasnije 15 dana prije sjednice. Poziv se objavljuje u glasilu Komore i na internetskim stranicama Komore, a može se objaviti i u dnevnim javnim glasilima.

(2) U pozivu na sjednicu Skupštine treba biti označeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice te

prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 10.

(1) Skupština može održati sjednicu i na njoj donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina

članova.

(2) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(3) Član Skupštine kojem je pravomoćnim rješenjem privremeno (u vremenu trajanja oduzetog

prava) ili trajno oduzeto prava na obavljanje djelatnosti nema pravo sudjelovati u radu Skupštine.

(4) Troškove sudjelovanja na sjednici Skupštine snose sami članovi.

Članak 11.

(1) Skupština:

donosi Statut i Etički kodeks poreznih savjetnika te druge akte Komore,
donosi Poslovnik o radu Skupštine,
bira predsjednika i potpredsjednike Komore i razrješava ih dužnosti,
bira i razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora,
bira članove Stegovnog vijeća i razrješava ih dužnosti,
bira dva člana Nadzornog odbora i razrješava ih dužnosti,
odobrava prihode i rashode Komore,
donosi odluku o osnovici i visini članarine,
razmatra i ocjenjuje izvještaj Izvršnog odbora o radu u proteklom razdoblju i daje razrješnicu članovima Izvršnog odbora te razmatra izvještaj Nadzornog odbora,
donosi Poslovnik o radu Skupštine, Program polaganja ispita za poreznog savjetnika, Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika, Pravilnik o nadzoru rada poreznih savjetnika, provjeri kvalitete rada i provjeri znanja te Pravilnik o počasnom članstvu,
raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na obavljanje porezno savjetničke djelatnosti i na položaj poreznih savjetnika,
odlučuje i o drugim pitanjima koja su na dnevnom redu.
(2) Skupština može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 12.

(1) Skupština ima pravo opozvati članove tijela Komore koje ona bira. Ako ih opozove, dužna je

odmah izabrati nove.

(2) Kad se isprazni mjesto u tijelu Komore, na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrat novog

člana.

Članak 13.

Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 14.

(1) Izvršni odbor ima sedam (7) članova. To su: predsjednik Komore, tri potpredsjednika Komore i još tri člana, koje bira Skupština.

(2) Za člana Izvršnog odbora može se kandidirati svaki član Komore. Izabrani su oni kandidati koji

dobiju veći broj glasova.

(3) Izvršnom odboru predsjeda predsjednik Komore.

(4) U Izvršni odbor ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora, niti Stegovnog vijeća.

(5) Sjednicama Izvršnog odbora prisustvuje tajnik kao zapisničar, bez prava odlučivanja.

Članak 15.

Izvršni odbor Komore:

predlaže program rada i razvoja Komore te prati njegovo provođenje,
predlaže najmanje pet članova povjerenstva pred kojim se polaže ispit za poreznog savjetnika,
donosi odluku o visini troškova ispita za poreznog savjetnika,
donosi odluku o tarifi za usluge poreznog savjetništva, uz prethodnu suglasnost ministra financija,
donosi odluku o cijenama usluga koje obavlja Komora,
donosi rješenje o prestanku ili zabrani obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika sukladno članku 12. Zakona o poreznom savjetništvu;
potvrđuje ispunjavanje uvjeta za upis javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo u sudski registar,
donosi rješenje o zabrani rada javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo sukladno članku 18. Zakona o poreznom savjetništvu,
donosi odluke o čuvanju isprava i prema potrebi imenuje člana koji će biti nazočan prilikom uništenja isprava u skladu s člankom 19. stavkom 4. Zakona o poreznom savjetništvu,
donosi odluku o preuzimanju osiguranja od odgovornosti u ime poreznih savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo,
na vlastiti zahtjev ili na zahtjev Ministarstva financija daje izvješće o radu poreznih savjetnika i zaštiti poreznih obveznika, odnosno o problemima i mjerama unapređenja na tim područjima,
daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja,
odlučuje o udruživanju Komore u međunarodne udruge poreznih savjetnika i druge srodne strukovne domaće i međunarodne organizacije te imenuje predstavnike Komore;
imenuje članove Odbora za porezno savjetničke standarde i etiku, Odbora za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje, Odbora za pritužbe, Odbora za izravne poreze, Odbora za neizravne poreze i Odbora za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju,
predlaže Skupštini donošenje godišnjeg izvještaja o radu Komore,
daje prethodno odobrenje predsjedniku za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina, te za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 30.000,00 kuna,
imenuje i razrješava tajnika Komore,
obavlja ostale poslove u skladu s ovim Statutom.
Članak 16.

(1) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Komore. Izvršni odbor sastaje se na redovitim

sjednicama najmanje jednom u tri mjeseca. U slučaju potrebe može se sazvati izvanredna

sjednica, koja se mora održati ako to zahtijeva više od polovine članova Izvršnog odbora.

(2) Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je prisutnost većine članova Izvršnog odbora.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

(3) O svojim odlukama i svojem radu Izvršni odbor izvješćuje Skupštinu na njezinoj prvoj redovitoj

sjednici.

(4) Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini.

(5) Odluke Izvršnog odbora objavljuju se na internetskim stranicama Komore i u glasilu Komore.

Članak 17.

Za izvršenje poslova iz svojeg djelokruga Izvršni odbor imenuje sljedeća radna tijela:

Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku,
Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje,
Odbor za pritužbe,
Odbor za izravne poreze,
Odbor za neizravne poreze,
Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju.
1. Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku

Članak 18

(1) Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.

(2) Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku:

izrađuje i objavljuje Etički kodeks, odnosno predlaže njegovo donošenje,
prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje profesionalne etike poreznih savjetnika,
obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Izvršnog odbora.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje

Članak 19.

(1) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore , a dva člana bira Izvršni odbor Komore.

(2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje:

1. Izrađuje i predlaže Program za polaganje ispita za poreznog savjetnika i Pravilnik o

postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika ;

2. Priprema i provodi obrazovanje za polaganje ispita za poreznog savjetnika,

3. Zajedno s Povjerenstvom za polaganje ispita za poreznog savjetnika, organizira i provodi ispite za poreznog savjetnika,

4. Obavlja i druge poslove u skladu s odlukama i preporukom Skupštine i Izvršnog odbora.

(3) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje organizira i provodi obrazovanje i obavješćivanje poreznih obveznika o primjeni poreznih propisa.

3. Odbor za pritužbe

Članak 20

(1) Odbor za pritužbe ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore, a ostala dva člana bira Izvršni odbor Komore.

(2) Odbor izrađuje i predlaže Pravilnik o nadzoru rada poreznih savjetnika, provjeri kvalitete rada i provjeri znanja.

(3) Odbor prima od korisnika usluga ili od poreznog savjetnika i javnih trgovačkih društava za

porezno savjetništvo obavijesti o neopravdanom raskidu ugovora o poreznom savjetništvu, razmatra ih te daje Izvršnom odboru prijedlog za poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti.

(4) Odbor prima od poreznog savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo

obavijesti o onemogućavanju obavljanja poreznog savjetništva te o tome obavještava Komoru.

(5) Odbor razmatra pritužbe na rad poreznih savjetnika, javnih trgovačkih društava za porezno

savjetništvo i stručnih službi Komore te drugih tijela Komore.

4. Odbor za izravne poreze

Članak 21.

(1) Odbor za izravne poreze ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.

(2) Odbor za izravne poreze:

prati primjenu propisa o izravnim porezima te predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i radi učinkovitijeg ubiranja izravnih poreza,
sustavno prati promjene propisa o izravnim porezima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i pod zakonskih propisa o izravnim porezima,
predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o izravnim porezima,
obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Izvršnog odbora.
5. Odbor za neizravne poreze

Članak 22.

(1) Odbor za neizravne poreze ima tri člana: na čelu mu je član Izvršnog odbora Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.

(2) Odbor za neizravne poreze:

prati primjenu propisa o neizravnim porezima te predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i radi učinkovitijeg ubiranja neizravnih poreza,
sustavno prati promjene propisa o neizravnim porezima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i pod zakonskih propisa o neizravnim porezima,
predlaže izradu nacrta naputaka o primjeni propisa o neizravnim porezima,
obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Izvršnog odbora.
6. Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju

Članak 23.

(1) Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju ima tri člana: na čelu mu je

član Izvršnog odbora Komore, a dva člana bira Izvršni odbor Komore.

Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju:

prati primjenu propisa o poreznom postupku i učinkovitost poreznog postupka, pokreće postupak izmjene tih propisa te surađuje s drugim institucijama radi osiguranja jedinstva poreznog postupka,
sustavno prati međunarodne ugovore o porezima i carinama,
prati europske smjernice o oporezivanju i carinjenju,
organizira i provodi suradnju s inozemnim porezno savjetničkim komorama i organizacijama te drugim srodnim strukovnim međunarodnim organizacijama,
predlaže učlanjenje u međunarodne strukovne organizacije i brisanje iz istih.
Posebne obveze predsjednika odbora

Članak 24

(1) Predsjednici odbora u suradnji s Izvršnim odborom sastavljaju godišnji program rada.

(2) Predsjednici odbora svakih šest mjeseci izvještavaju Izvršni odbor o provedbi godišnjeg programa

rada i podnose Izvršnom odboru godišnje izvješće o radu.

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI KOMORE

Članak 25.

(1) Predsjednik Komore:

predstavlja i zastupa Komoru,
vodi poslovanje Komore,
saziva sjednicu Izvršnog odbora te predsjeda tom tijelu,
saziva sjednice Izvršnog odbora i predsjeda im, priprema prijedloge odluka Izvršnog odbora, odgovoran je za njihovo izvršenje,
izdaje odobrenje za rad fizičkim osobama koje su ispunile propisane uvjete sukladno Zakonu o porezom savjetništvu,
odgovara za rad stručnih službi Komore te daje naloge tajniku Komore i nadzire njegov rad,
donosi rješenje o brisanju iz imenika Komore na zahtjev poreznog savjetnika ili javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo,
u vezi s ostvarivanjem pojedinačnih prava i obveza članova Komore donosi odluke za koje nisu ovlaštena druga tijela,
potpisuje rješenja, odluke i druge akte iz svojega djelokruga koje donosi Komora,
predlaže Izvršnom odboru poduzimanje određenih mjera koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore,
prema potrebi imenuje komisije i slična tijela te im dodjeljuje zadatke,
daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore, odnosno druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.
(2) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru Komore.

Članak 26.

O svom radu i o radu Izvršnog odbora između dviju sjednica predsjednik Komore dužan je izvijestiti Skupštinu Komore na prvoj sjednici.

Članak 27.

Za predsjednika predlaže se više kandidata, a izabran je onaj koji dobije veći broj glasova. Ako za predsjednika bude kandidiran samo jedan kandidat, glasuje se samo o tom kandidatu.

Članak 28.

Ako je predsjednik spriječen obavljati svoju dužnost, zamjenjuje ga, s istim ovlastima, dobno najstariji potpredsjednik.

Članak 29.

Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova Izvršnog odbora ili petina članova Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor ima tri (3) člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Jedan član Nadzornog odbora Komore jest predstavnik Ministarstva financija.

(3) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Izvršnog odbora, niti Stegovnog vijeća.

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Komore i

financijske izvještaje. O svom radu podnosi svake godine izvještaj Skupštini Komore.

(2) Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne

podatke u vezi sa svojim poslovanjem.

STEGOVNO VIJEĆE

Članak 32.

(1) Stegovno vijeće ima pet (5) članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(3) U Stegovno vijeće ne mogu biti birani članovi Izvršnog niti Nadzornog odbora.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 33.

(1) Članovi Komore imaju pravo sudjelovati u radu Komore i njezinih tijela, predlagati i birati članove

tijela Komore i biti birani u ta tijela.

(2) Članovi Komore imaju pravo Komori davati prijedloge za unaprjeđenje njezina rada, davati

inicijative za donošenje odluka iz djelokruga Komore, predlagati mjere i djelovanja radi unapređenja položaja i ugleda porezno savjetničke struke.

(3) Dužnost je člana Komore čuvati i unaprjeđivati ugled Komore.

(4) Dužnost je člana Komore izvršavati odluke tijela Komore donesene u skladu sa zakonom i ovim

Statutom, te obveze koje su određene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

(1) Porezni savjetnici dužni su plaćati članarinu Komori.

(2) Članarina se plaća mjesečno u paušalnom iznosu prema posebnoj odluci koju donosi Skupština

Komore.

(3) Za članove javnih trgovačkih društava za porezno savjetništvo koji su porezni savjetnici članarinu

mogu plaćati ta društva.

Članak 35.

Članovi tijela Komore dužni su uredno i savjesno izvršavati svoje obveze.

IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 36.

(1) Komora organizira i provodi stručno osposobljavanje radi stjecanja zvanja poreznog savjetnika.

(2) Stalno stručno usavršavanje poreznih savjetnika obvezatno je, a provodi se prema programu i

traje najmanje 24 sata godišnje, odnosno 72 sata u tri godine.

(3) Komora organizira i provodi stalno stručno usavršavanje. Dužna je organizirati godišnje najmanje

jedno stručno savjetovanje za sve porezne savjetnike.

(4) Organizacija i provedba stručnog osposobljavanja i stalnog stručnog usavršavanja uredit će se

posebnim pravilnikom, kao i prava i obveze članova Komore.

(5) Kao stalno stručno usavršavanje priznaju se seminari drugih strukovnih organizacija ako to odobri

Izvršni odbor.

Članak 37

Stručno osposobljavanje za stjecanje zvanja poreznog savjetnika provodi se u skladu s Programom polaganja ispita za poreznog savjetnika i Pravilnikom o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika.

Članak 38.

(1) Osoba koja nakon položenog ispita za poreznog savjetnika dulje od pet (5) godina nije obavljala

djelatnost poreznog savjetništva dužna je prije početka obavljanja djelatnosti dokazati da se trajno stručno usavršavala prema programu Komore.

(2) Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka nije usavršavala na propisan način, dužna je prije početka obavljanja djelatnosti pristupiti posebnoj provjeri znanja prema programu Komore.

(3) Posebna provjera znanja provodi se prema Pravilniku o nadzoru rada poreznih savjetnika,

provjeri kvalitete rada i provjeri znanja.

V. NADZOR I PROVJERA KVALITETE RADA

Članak 39

(1) Nadzor i provjeru kvalitete rada poreznih savjetnika, u skladu sa Zakonom o poreznom savjetništvu te prema metodologiji i planu koje utvrđuje Izvršni odbor, obavlja ovlašteni organizacijski dio stručne službe Komore.

(2) Organizacijski dio stručne službe ovlašten za nadzor i provjeru kvalitete rada izdaje nalog za

otklanjanje nepravilnosti te nalog za provedbu dodatnih mjera.

(3) Porezni savjetnik i javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo kojima je izdan nalog za

otklanjanje nepravilnosti, odnosno nalog za provedbu dodatnih mjera, može u roku od 15 dana od

primitka naloga uložiti prigovor Izvršnom odboru.

(4) Izvršni odbor odlučuje o prigovoru u roku tri dana od dana primitka prigovora.

(5) Odlučujući o prigovoru, Izvršni odbor može naloge iz stavka 2. ovoga članka potvrditi, izmijeniti ili

ukinuti.

VI. STEGOVNI POSTUPAK I STEGOVNA ODGOVORNOST POREZNIH SAVJETNIKA

Stegovna djela i kazne

Članak 40.

(1) Ako porezni savjetnik ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo svojim ponašanjem u

obavljanju porezno savjetničke djelatnosti ili privatnom životu vrijeđa čast i ugled djelatnosti ili dovede u pitanje povjerenje u porezno savjetničku djelatnost, ako povrijedi službenu dužnost, osobito ako nepropisno obavlja službene radnje ili ako ih svojom krivnjom odugovlači, kaznit će se zbog neurednosti ili stegovnog prijestupa.

(2) Neurednost je svaka lakša povreda službene dužnosti koja nije stegovni prijestup.

(3) Porezni savjetnik ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo čini stegovni prijestup:

ako svojim pisanim ili usmenim kontaktima s tijelima Komore iste vrijeđa,
ako neopravdano neuredno izvršava (u uzastopnom razdoblju od tri mjeseca) materijalne obveze prema Komori,
ako svojim službenim radom ozbiljno ugrozi povjerenje u svoju nepristranost osobito ako povrijedi dužnost čuvanja tajne,
ako ne izvršava odluke tijela Komore,
ako dostavlja neistinite izvještaje tijelima Komore,
ako protivno porezno savjetničkoj tarifi zaračunava i traži veću nagradu,
ako grubo povrijedi dužno poštivanje prema sudovima i nadzornim tijelima,
ako se ne pokorava pravomoćnim odlukama sudova i nadzornih tijela,
ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti obavlja porezno savjetničke poslove ili na drugi način izigrava tu kaznu.
Kazne zbog neurednosti

Članak 41

Kazne zbog neurednosti su:

pisana opomena,
novčana kazna od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Kazne za stegovne prijestupe

Članak 42.

(1) Kazne za stegovne prijestupe poreznog savjetnika i javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo jesu:

pisani ukor,
novčana kazna od 15.000,00 do 40.000,00 kuna,
privremeno oduzimanje prava na obavljanje djelatnosti u trajanju od jedne do pet godina,
trajno oduzimanje prava na obavljanje djelatnosti.
(2) Kazna trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti izreći će se osobito:

ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo na obavljanje djelatnosti istu obavlja ili na drugi način izigrava tu kaznu,
ako je porezni savjetnik i/ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo zbog ranije počinjenoga teškoga stegovnog djela bio kažnjavan kaznom o privremenom oduzimanju prava na obavljanje djelatnosti u trajanju do godine dana,
ako je počinjenim stegovnim prijestupom porezni savjetnik i/ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo steklo kakvu nedopuštenu imovinsku korist, novčana kazna se može izreći do dvostrukog iznosa visine te koristi, neovisno o ograničenju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.
Brisanje iz imenika

Članak 43.

Porezni savjetnik ili javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo kojem je izrečena stegovna kazna trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti brisat će se iz odgovarajućeg imenika Komore.

Stegovni postupak zbog neurednosti

Članak 44.

(1) Stegovni postupak zbog neurednosti provodi i odluku donosi Izvršni odbor Komore (sastavljen od

tri člana) na prijedlog stegovnog tužitelja Komore kojeg imenuje Izvršni odbor za vrijeme trajanje svog mandata. Stegovni tužitelj ne može biti član Izvršnog odbora.

(2) Nakon zaprimanja prijave ili ukoliko nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti,

stegovni tužitelj Komore ovlašten je zatražiti od osumnjičenog, tijela i članova Komore te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave.

Članak 45.

(1) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom

odboru prijedlog za provedbu stegovnog postupka zbog neurednosti.

(2) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka stegovni tužitelj Komore izravno dostavlja

okrivljeniku, koji se može pisano izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.

(3) Ako se okrivljenik pisano ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu. U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđivanja tih činjenica niti će se održati rasprava pred Izvršnim odborom, osim ako Izvršni odbor ne odluči drugačije.

(4) Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred

Izvršnim odborom, u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa.

(5) Nakon isteka roka za pisano očitova­nje okrivljenika, predsjednik zakazuje sjednicu Izvršnog

odbora na koju poziva stranke i druge osobe koje treba saslušati. Stegovnom se tužitelju zajedno s pozivom dostavlja i pisano očitovanje okrivljenika.

(6) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Izvršnog

odbora.

(7) Raspravu pred Izvršnim odborom otvara i njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Izvršnim

odborom i na odlučivanje o prijedlogu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raspravi o odlučivanju u skraćenom kaznenom postupku pred vijećem.

(8) U odluci kojom se izriče kazna zbog neurednosti okrivljeniku će se naložiti da, pored troškova

postupka izazvanih izvođenjem dokaza, plati i naknadu troškova u paušalnom iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, u ovisnosti o složenosti i trajanju postupka te poduzetim radnjama.

Članak 46.

(1) O žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Stegovno vijeće iz članka 32. ovoga Statuta, sastavljeno od najmanje tri člana. Žalba se podnosi preko Komore i o njoj Stegovno vijeće odlučuje u roku od 30 dana od dana zaprimanja.

(2) Na stegovnog istražitelja i članove stegovnog vijeća na odgovarajući se način primjenjuju

odredbe koje važe za suce u kaznenom postupku.

Stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa

Članak 47

(1) Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka stegovnom tužitelju Komore ovlašteni su podnijeti

Ministarstvo financija, sva tijela Komore osim Stegovnog vijeća i oštećena strana.

(2) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom

odboru prijedlog za provedbu stegovnog postupka zbog stegovnog prijestupa.

(3) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka stegovni tužitelj Komore izravno dostavlja okrivljeniku, koji se može pismeno izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.

(4) Ako se okrivljenik pisanim putem ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne

osporava činjenice navedene u prijedlogu.

(5) Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred

Izvršnim odborom, u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa.

(6) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika, predsjednik Izvršnog odbora zakazuje

sjednicu na koju poziva stranke i druge osobe koje treba saslušati. Stegovnom se tužitelju zajedno s pozivom dostavlja i pisano očitovanje okrivljenika.

(7) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Izvršnog

odbora.

(8) Raspravu pred Izvršnim odborom otvara i njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Izvršnim

odborom i na odlučivanje o prijedlogu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raspravi o

odlučivanju u skraćenom kaznenom postupku pred vijećem.

(9) U odluci kojom se izriče kazna zbog stegovnog prijestupa okrivljeniku će se naložiti da, pored

troškova postupka izazvanih izvođenjem dokaza, plati i naknadu troškova u paušalnom iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna, u ovisnosti o složenosti i trajanju postupka te poduzetim radnjama.

Članak 48.

(1) O žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Stegovno vijeće. Žalba se podnosi preko Komore i

o njoj Stegovno vijeće odlučuje u roku od 30 dana od dana zaprimanja.

(2) Na stegovnog istražitelja i članove stegovnog vijeća na odgovarajući se način primjenjuju

odredbe koje važe za suce u kaznenom postupku.

Članak 49

Stegovno vijeće o pokrenutim stegovnim postupcima zbog neurednosti te zbog stegovnog prijestupa kao i o izrečenim stegovnim kaznama dužna su pisano odmah izvijestiti Ministarstvo financija.

Članak 50.

U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće s obzirom na osobu stegovnog tužitelja i/ili jednog ili više članova Izvršnog odbora i/ili Stegovnog vijeća, ministar financija svojom će odlukom samo za potrebe provedbe konkretnog postupka imenovati predstavnike Ministarstva financija s dužnostima i ovlastima za rad u spomenutom tijelu/ima do broja neophodnog za rad konkretnog tijela.

Izvršavanje stegovnih odluka

Članak 51

(1) Pravomoćne odluke donesene u stegovnom postupku izvršava Komora.

(2) Pravomoćne stegovne odluke o izrečenoj novčanoj kazni i o troškovima postupka imaju snagu

ovršnih isprava, prisilnu ovrhu kojih ima pravo tražiti Komora. Sredstva postignuta prisilnom ovrhom ulaze u proračun Komore i mogu se koristiti samo u obrazovne svrhe u okviru Komore.

(3) Pravomoćna stegovna odluka kojom je izrečena kazna (osim kazne trajnog oduzimanja prava na

obavljanje djelatnosti) te nepravomoćna odluka o privremenom oduzimanju prava na obavljanje

djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik. Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka od godinu dana, novčana kazna po proteku roka od tri godine, a ostale kazne po proteku roka od pet godina.

(4) Ako je pravomoćnom stegovnom odlukom izrečena kazna privremenog oduzimanja prava na

obavljanje djelatnosti ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti, Komora će o tome obavijestiti Ministarstvo financija. O tim kaznama objavit će se i oglas u “Narodnim novinama”.

VII. IMENICI KOMORE

Članak 52

(1) Komora ima sljedeće imenike:

Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika,
Imenik javnog trgovačkog društava za porezno savjetništvo.
(2) Imenike vodi tajnik Komore.

(3) Imenici se vode elektroničkim putem.

Članak 53

Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika sadrži:

ime i prezime, adresu, broj telefona i faxa, elektroničku adresu te broj i datum odobrenja za rad,
naziv samostalne porezno savjetničke djelatnosti koju osoba obavlja,
naziv i adresu javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo kojeg je osoba član,
posebnu naznaku o obavljanju djelatnosti, odnosno datum početka i prestanka obavljanja djelatnosti.
Članak 54

Imenik javnog trgovačkog društava za porezno savjetništvo sadrži:

naziv javnog trgovačkog društava za porezno savjetništvo, adresu, podatke o kontaktu te registarski broj,
imena i prezimena, adrese i registarske brojeve poreznih savjetnika koji vode pojedine urede,
imena, prezimena i adrese svih članova društva,
posebnu naznaku o obavljanju djelatnosti, odnosno datum početka i prestanka obavljanja djelatnosti.
Članak 55

(1) Za vođenje Imenika odgovoran je predsjednik Komore, koji odobrava sve vrste upisa i brisanja u

imenicima.

(2) Vođenje imenika uredit će se posebnim pravilnikom.

Članak 56

Javna trgovačka društava za porezno savjetništvo dužna su obavijestiti Komoru o svakoj promjeni podataka u imenicima Komore u roku od osam dana od dana promjene.

Članak 57.

(1) Imenici Komore su javne knjige. Svatko može zatražiti uvid u njih.

(2) Imenici se objavljuju u glasilu Komore i dostupni su na internetskim stranicama Komore.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 58.

Za zasluge u radu na razvitku i promicanju porezno savjetničke struke te za značajan doprinos u radu Komore, Komora može dodjeljivati nagrade i priznanja, u skladu s posebnim pravilnikom.

IX. STRUČNA SLUŽBA

Članak 59.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komori je na raspolaganju

stručna služba.

(2) U stručnoj službi organiziraju se odjeli i odsjeci tako da se osigura učinkovito i stalno izvršavanje

poslova Komore.

(3) Stručnu službu čine tajnik i druge stručne osobe koje su zaposlenici Komore.

(4) O potrebi zapošljavanja osoblja i njegovu broju odlučuje Izvršni odbor.

Članak 60

(1) Tajnik Komore je osoba s visokom stručnom spremom (diplomirani pravnik ili diplomirani

ekonomist).

(2) Tajnika Komore imenuje Izvršni odbor Komore na prijedlog predsjednika.

(3) Tajnik upravlja stručnom službom, organizira obavljanje tehničkih i stručnih poslova u Komori i

dužan je redovito o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga izvještavati predsjednika Komore i Izvršni odbor.

(4) Tajnik Komore surađuje s odborima Komore, priprema sastanke odbora i obvezatno im prisustvuje, sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, priprema sjednice Izvršnog odbora i Skupštine.

(5) Za svoj rad Tajnik odgovara predsjedniku Komore i Izvršnom odboru.

Članak 61.

Unutarnja organizacija stručne službe, kvalifikacije, uvjeti i opis poslova osoblja u stručnoj službi utvrđuju se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

X. GLASILO KOMORE

Članak 62.

(1) Glasilo Komore je časopis »Porezno savjetništvo«.

(2) U glasilu se objavljuju akti, odluke, obavijesti tijela Komore te stručni i znanstveni radovi s

područja poreznog savjetništva i s drugih srodnih područja.

(3) Glasilo izlazi, u pravilu, tromjesečno. Primaju ga besplatno svi članovi Komore.

Članak 63.

(1) Predsjednik Komore glavni je i odgovorni urednik časopisa, tajnik Komore je urednik, a članovi

Izvršnog odbora članovi su uredništva. Ostale članove uredništva imenuje Izvršni odbor na prijedlog

predsjednika Komore.

(2) Članovi uredništva, glavni i odgovorni urednik te urednik odgovaraju za svoj rad Izvršnom

odboru.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 64.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana.

(2) Prihodi Komore jesu:

članarine poreznih savjetnika,
naknade za provedbu stručnog osposobljavanja i polaganje ispita za poreznog savjetnika te druge naknade za usluge koje obavlja Komora,
prihodi od održavanja seminara,
pretplate na časopis „Porezno savjetništvo“,
darovi, donacije i drugi izvanredni prihodi (npr. prihodi od kazni zbog neurednosti i stegovnih prijestupa).
Članak 65.

(1) Komora koristi vlastita sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom o

poreznom savjetništvu i ovim Statutom, u skladu s godišnjim financijskim planom.

(2) Izvršni odbor može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe ili potrebe.

Članak 66.

(1) Za financijsko poslovanje Komore odgovoran je predsjednik.

(2) Predsjednik i tajnik zajednički su ovlašteni, kao supotpisnici, za raspolaganje sredstvima na

računu Komore u skladu s programom rada i namjenom sredstava. Predsjednik Komore može, u slučaju svoje ili tajnikove odsutnosti, ovlastiti još jednu osobu kao jednog od supotpisnika za raspolaganje sredstvima.

(3) Tajnik Komore:

brine se o urednosti naplate članarina,
brine se o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore,
provjerava točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore,
odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate do iznosa od 5.000,00 kuna,
vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava predsjednika i Izvršni odbor,
odgovoran je za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja.

XII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 67.

(1) Komora ima svoj znak, koji utvrđuje Skupština.

(2) Pečat i žig Komore okrugli su, promjera 38 mm, s natpisom: „Hrvatska komora poreznih

savjetnika“.

(3) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj, tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti.

(4) Komora ima i suhi žig.

XIII. POHRANA SPISA

Članak 68.

(1) Imenici i spisi koji se odnose na pojedine članove Komore čuvaju se trajno, dok se ostali spisi

čuvaju deset godina.

(2) Izvršni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

(1) Skupština će u roku od 60 dana od održavanja osnivačke skupštine donijeti program i plan rada

za 2012. godinu, financijski plan te tarifu.

(2) Skupština će u roku od 90 dana od dana osnivanja Komore donijeti provedbene akte

određene Zakonom i ovim Statutom.

(3) Do donošenja Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika primjenjivat će se Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, broj 54/01, 79/01 i 38/03).

Članak 70.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Komore.

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 38. ovoga Statuta koji stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Predsjednik
Hrvatske komore poreznih savjetnika

Mate Perković