Etički kodeks

Na temelju odredbe članka 11. Statuta, Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika održana dana 16.12. 2016. godine usvojila je

ETIČKI KODEKS POREZNIH SAVJETNIKA.

 

 OPĆA NAČELA

 1. Etički kodeks poreznih savjetnika (dalje: Kodeks) utvrđuje načela i pravila ponašanja kojih su se radi očuvanja dostojanstva i ugleda poreznog savjetništva, porezni savjetnici uvijek dužni pridržavati pri obavljanju svog posla.
 2. Odnos poreznog savjetnika prema stranci i državnim tijelima određen je njegovim položajem zaštitnika prava građana i pravnih osoba.
 3. U svojim nastupima i drugim službenim radnjama te općenito u društvenim javnim ili privatnim nastupima porezni savjetnik mora voditi računa o zahtjevima profesionalne ili opće kulture.
 4. Pri obavljanju svog poziva porezni savjetnik se mora ponašati tako da zadobije povjerenje svoje stranke i tijela pred kojima nastupa.
 5. Porezni savjetnik je dužan savjesno ispunjavati dužnosti koje proizlaze iz porezno savjetničkog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo poreznog savjetništva pri obavljanju posla i u privatnom životu, odnosno svoju dužnost mora obavljati časno, pošteno, savjesno i stručno.
 6. Porezni savjetnik smije štititi interese svoje stranke samo sredstvima koja su u skladu sa zakonom, koja nisu u suprotnosti s dobrim običajima, a nisu protivna njegovoj savjesti.
 7. Porezni savjetnik treba obnavljati, proširivati i usavršavati svoju stručnu i opću naobrazbu, a naloge za obavljanje posla može preuzeti samo onda ako raspolaže stručnim znanjem i vremenom potrebnim za provođenje naloga.
 8. Protivi se časti i ugledu poreznog savjetništva svaka nelojalnost u poslovanju.
 9. Porezni savjetnik o kojemu se u sredstvima javnog priopćavanja piše i govori na način koji je protivan odredbama Zakona o poreznom savjetništvu, Statuta ili Etičkog kodeksa poreznih savjetnika i time nanosi šteta ugledu poreznih savjetnika, dužan je reagirati tako da se na prikladan način javno ogradi od takvog izvješćivanja.
 10. Kodeks sadržava i takva pravila kojih je nepoštivanje ujedno i disciplinska povreda dužnosti i ugleda poreznog savjetništva.

POREZNO SAVJETNIČKA TAJNA

 1. Porezni savjetnik je dužan čuvati kao tajnu sve ono što je pružajući pomoć ili radeći svoj posao povjerljivo saznao od stranke kojoj pruža svoje usluge.
 2. Porezni savjetnik je dužan voditi računa o tome da porezno savjetničku tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovom uredu.
 3. Porezno savjetničku tajnu porezni savjetnik je dužan čuvati pod prijetnjom disciplinska odgovornosti za vrijeme dok stranci pruža svoje usluge, ali i nakon toga sve dok bi njezino otkrivanje moglo naškoditi stranci.
 4. Radi čuvanja porezno savjetničke tajne porezni savjetnik ne smije davati nikakve obavijesti o predmetima koji su mu povjereni kao poreznom savjetniku, pa i nakon prestanka pružanja usluga stranci.
 5. Porezni savjetnik je dužan u ugovoru o radu sa svojim zaposlenicima povredu porezno savjetničke tajne izričito predvidjeti kao razlog prestanka radnog odnosa (teške povrede radne dužnosti).

ODNOS PREMA STRANCI

 1. Vjernost stranci kojoj pruža usluge je osnovna dužnost poreznog savjetnika. Ona je važnija od interesa poreznog savjetnika i kolegijalnih obzira.
 2. Porezni savjetnik je dužan posvetiti svu svoju stručnost i savjesnost zastupanju stranke i pružit joj stručnu pomoć bez odgode i zastoja. Radi toga porezni savjetnik kada preuzima predmet mora voditi računa o tome da zbog preopterećenosti ne ugrozi pravodobnost, temeljitost i savjesnost obavljanja svoje dužnosti. Porezni savjetnik kojemu se obraća prevelik broj stranaka i koji zbog toga ne bi mogao obaviti posao na naprijed opisan način, treba uputiti stranke drugim poreznim savjetnicima.
 3. Porezni savjetnik je dužan pružiti stručnu pomoć stranci koja mu se obrati, a uskratiti pružanje pomoći može samo iz razloga propisanih zakonom, Statutom i ovim Kodeksom.
 4. Porezni savjetnik može odbiti zahtjev za pružanjem pomoći samo zbog važnog razloga, npr. zbog preopterećenosti, zbog slabih izgleda na uspjeh, zbog nedostatka posebnog iskustva u poreznim postupcima zbog kojih se traži pomoć, zbog nemoralnosti razloga iz kojih se pružanje pomoći traži, nesposobnosti stranke da plati gotove izdatke i sl.
 5. Porezni savjetnik mora uskratiti pružanje stručne pomoći:
     • ako je u istoj stvari za koju se traži stručna pomoć radio kao državni službenik ili porezni inspektor prije nego je postao porezni savjetnik,
     • ako je ono što stranka traži  očito protivno zakonu te da se sa velikom vjerojatnošću može predvidjeti neuspjeh.
 1. Porezni savjetnik ne smije stranci prouzročiti nepotrebne troškove postupka.
 2. Porezni savjetnik zbog čijeg je propusta stranci prouzročen koji trošak tijekom postupka dužan je o tome obavijestiti stranku i sam snositi taj trošak.
 3. Porezni savjetnik je dužan stranci koju zastupa pružiti svu potrebnu stručnu pomoć iz domene svoje djelatnosti koristeći se svim sredstvima dopuštenim zakonom.

ODNOS PREMA KOMORI

 1. Porezni savjetnik je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori, te poštivati čuvati i podizati njihov ugled i pridonositi što uspješnijem njihovom radu.
 2. Porezni savjetnik je dužan prisustvovati sastancima tijela Komore, napose skupštinama, te svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti njihovom uspješnom radu.
 3. Izbor u bilo koje tijelo Komore mora biti čast za svakog poreznog savjetnika, pa on može otkloniti izbor jedino ako mu zdravstveno stanje ne dopušta rad u tim tijelima.
 4. Porezni savjetnik mora nastojati da se kolegijalni odnosi među njima što uspješnije njeguju i razvijaju.
 5. Osobito se smatra težom povredom porezno savjetničke dužnosti:
  • neizvršavanje odluka tijela Komore,
  • dostava neistinitih izvještaja tim tijelima,
  • svako uvredljivo ponašanje u pisanim ili usmenim kontaktima s tim tijelima,
  • neizvršavanje ili neuredno izvršavanje materijalnih obveza prema Komori.

ODNOS PREMA POREZNIM TIJELIMA I SUDOVIMA

 1. U obavljanju svoga poziva porezni savjetnik mora uvijek čuvati autoritet poreznih tijela i sudova pred kojima pruža pomoć svojoj stranci, te uvijek im iskazivati dužno poštovanje.
 2. Svojim nastupom pred poreznim tijelom ili sudom porezni savjetnik mora opravdati i potvrditi uvjerenje da je on suradnik u provedbi zakona i u zaštiti temeljnih prava i obveza građana i njihovih opravdanih interesa, kao i interesa pravnih osoba kojima pruža stručnu pomoć.
 3. Nastup poreznog savjetnika pred poreznim tijelima i sudovima, bilo u govoru ili podnescima (pisanim elaboratima, mišljenima, tumačenjima) moraju biti sažeti i razumljivi u mjeri u kojoj to ne ide na štetu stranke kojoj pruža stručnu pomoć.
 4. Porezni savjetnik će nastojati da se on i njegova stranka savjesno koriste pravima koja im u postupku pripadaju.

MEĐUSOBNI ODNOSI POREZNIH SAVJETNIKA

 1. Poštovanje koje porezni savjetnik duguje svom pozivu obvezuje ga na kolegijalni i lojalni odnos prema drugim poreznim savjetnicima i na profesionalnu solidarnost. Takvi međusobni odnosi ne smiju štetno djelovati na savjesnost i spremnost poreznog savjetnika u zastupanju i pomoći koju mora pružiti svojoj stranci.
 2. Porezni savjetnik kojemu se inozemni porezni savjetnik obrati za pomoć treba uvijek biti svjestan toga da taj porezni savjetnik u mnogo većoj mjeri ovisi o njegovoj pomoći, nego što bi ovisio da je zatražio pomoć poreznog savjetnika u svojoj zemlji. Stoga je odgovornost poreznog savjetnika pri pružanju stručne pomoći inozemnim poreznim savjetnicima mnogo veće. Zato takve slučajeve treba preuzimati samo ako ih se može odraditi stručno i bez odlaganja.
 3. Porezni savjetnik koji zatraži stručnu pomoć od inozemnog poreznog savjetnika odgovoran je za naknadu njegovih troškova, ako izričito nije nešto drugo dogovoreno.

POSLOVANJE U POREZNO SAVJETNIČKOM UREDU

 1. Porezni savjetnik mora nastojati da njegove uredske prostorije i način rada u njima odgovaraju ugledu porezno savjetničkog zvanja kao samostalne i neovisne službe.
 2. Porezni savjetnik je dužan uredni i na vrijeme voditi predmete, pohranjivati spise i dokumente na način da uvijek i lako mogu biti pregledi i dostupni, kako bi se uvidom u iste utvrdilo stanje predmeta, kako bi se bez otezanja mogla nadležnim tijelima pružiti obavijest o svom radu.
 3. Porezni savjetnik je dužan ispunjavati uredno sve obveze prema svojim zaposlenicima, sukladno zakonu, i ugovoru o zaposlenju.
 4. Porezno savjetnička ploča smije biti postavljena samo na kući i u kući gdje se nalazi porezno savjetnički ured. Veličina i tekst ne smije prekoračiti uobičajena mjerila.

NAKNADA I TROŠKOVI PRUŽANJA POREZNO-SAVJETNIČKIH USLUGA

40.Porezni savjetnik ima pravo na naknadu za svoj rad prema tržišnim uvjetima.

41.Porezni savjetnik ima pravo za svoju naknadu zatijevati plaćanje predujmom.

42.Dopušteno je ugovariti naknadu prema postignutom uspjehu u pružanju stručne pomoći.

43.Porezni savjetnik je dužan stranci omogućiti uvidu obračun troškova koji su joj zaračunani.

44.Porezni savjetnik koji namjerava tužiti svoju stranku za troškove i naknadu koje mu duguje mora joj prije toga poslati pisanu opomenu.

45.Dopušteno je s pravnom osobom ili pojedincem koji obavlja kakvu poslovnu djelatnost sklopiti ugovor u kojemse može ugovoriti paušalni iznosnaknade za usluge poreznog savjetovanja.

STUPANJE NA SNAGU

 1. Kodeks stupa na snagu kad ga donese Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika.

 

PREDSJEDNIK

Mr.sc.  Damir Brajković
Predsjednik Hrvatske komore
poreznih savjetnika