PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA I REGISTARA KOMORE

 

Na osnovu članka 25., stavka 3. Zakona o poreznom savjetništvu („Narodne novine“, br.: 127/00, 76/13 i 115/16, u nastavku: Zakon) te članka 55., stavka 2. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika („Narodne novine“, br.5/13, u nastavku: Statut) Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sjednici održanoj dana 7.12.2017_godine donosi

P R A V I L N I K

o vođenju imenika i registara Komore

 1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Imenika i registara koji se vode pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika (u nastavku: Komora), način upisa u Imenik i registre, oblik Imenika i registara, postupak vođenja Imenika i registara, ispravak podataka, te uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja podataka.

Članak 2.

 1. U Hrvatskoj komori poreznih savjetnika vode se slijedećeevidencije:

 1. Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika,

 2. Registar samostalnih djelatnosti,

 3. Registar trgovačkih društava za porezno savjetništvo,

 4. Registar stranih poreznih savjetnika.

 1. Imenik i registri se vode u elektroničkom obliku, a javnosti su dostupni na web stranici Komore.

(3) Imenik i registri vode se kao jedinstvena baza podataka pri Komori u Zagrebu.

Članak 3.

Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika sadrži obvezne podatke propisane Statutom i dopunske podatke:

  1. broj upisa u Imenik (registarski broj),

  2. ime i prezime, OIB, adresu, broj i datum odobrenja za rad, naznaku trenutnog statusa (obavlja djelatnost, ne obavlja djelatnost),

  3. naziv, adresu, broj telefona, faxa, e-mail te web adresu samostalne porezno savjetničke djelatnosti koju osoba obavlja,

  4. naziv, adresu broj telefona, faxa, e-mail te web adresu trgovačkog društva za porezno savjetništvo kojeg je osoba član,

  5. napomenu u koju se unose podaci o izrečenim mjerama ili ostalim značajnim podacima.

Članak 4.

(1) Registar samostalnih djelatnosti za porezno savjetništvo sadrži obvezne podatke propisane Statutom i dopunske podatke:

 1. broj upisa u Registar (registarski broj),

 2. naziv samostalne djelatnosti, adresu te podatke o kontaktu,

 3. imena i prezimena, adrese ureda i registarske brojeve poreznih savjetnika koji vode pojedine urede,

 4. posebnu naznaku o obavljanju djelatnosti, odnosno datum početka i prestanka obavljanja djelatnosti,

 5. napomenu u koju se unose podaci o izrečenim mjerama ili ostalim značajnim podacima.

(2) Registar trgovačkih društava za porezno savjetništvo sadrži obvezne podatke propisane Statutom i dopunske podatke:

 1. broj upisa u Registar (registarski broj),

 2. naziv trgovačkog društva za porezno savjetništvo, adresu te podatke o kontaktu,

 3. imena i prezimena, adrese ureda i registarske brojeve poreznih savjetnika koji vode pojedine urede,

 4. imena prezimena članova društva koji su porezni savjetnici,

 5. posebnu naznaku o obavljanju djelatnosti, odnosno datum početka i prestanka obavljanja djelatnosti,

 6. napomenu u koju se unose podaci o izrečenim mjerama ili ostalim značajnim podacima.

Članak 5.

(1) Registar stranih poreznih savjetnika sadrži obvezne podatke propisane Zakonom i dopunske podatke:

1. broj upisa u Registar (registarski broj),

2. ime i prezime, osobni broj, adresu, državu,

3. naziv, adresu, državu, broj telefona, faxa te e-mail adresu porezno savjetničke djelatnosti

4. broj i datum odobrenja za rad, državu u kojoj je odobrenje izdano,

5. adresu ureda u Republici Hrvatskoj i/ili adresu punomoćnika za primanje pismena u Hrvatskoj, te

6. napomenu u koju se unose podaci o izrečenim mjerama ili ostalim značajnim podacima.

(2) Registar stranih poreznih savjetnika uključuje i povremene i privremene pružatelje usluge porezne savjetnike iz članka 9a st. 6. Zakona.

 1. UPIS U IMENIK i REGISTRE

Članak 6.

(1) Za vođenje imenika i registara odgovoran je predsjednik Komore koji odobrava sve vrste upisa i brisanja.

(2) Tajnik Komore zadužen je za vođenje imenika i registara.

Članak 7.

 1. Porezni savjetnik upisuje se u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika u skladu s člankom 25., stavkom 3. Zakona, na temelju popunjenog Obrasca 1 – Zahtjev za upis/promjenu podataka u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika (Obrazac 1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 2. Izdavanje Odobrenja za rad uvjetuje se podnošenjem popunjenog Obrasca 1.

 3. Porezni savjetnici koji osnuju samostalnu djelatnost ili trgovačko društvo upisuju se u registar samostalnih djelatnosti ili trgovačkih društava za porezno savjetništvo na temelju popunjenog Obrasca 2 – Zahtjev za upis/promjenu podataka u registru samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo (Obrazac 2) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 4. Zahtjevu za upis u registar samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo potrebno je priložiti i presliku izvatka iz registra samostalnih djelatnosti, odnosno sudskog registra trgovačkog suda.

 5. Obrazac 1 i Obrazac 2 se podnose u roku od dana od dana registracije. Prijam zahtjeva potvrđuje ovlaštena osoba Komore.

 6. Strani porezni savjetnik upisuje se u registar stranih poreznih savjetnika na temelju popunjenog Obrasca 3 – Zahtjev za upis/promjenu podataka u registar stranih poreznih savjetnika (Obrazac 3) koji je sastavni je dio ovoga Pravilnika

 7. Strani porezni savjetnik za upis u registar uz Obrazac 3 trebaj priložiti potvrdu o državljanstvu države ugovornice Europskog gospodarskog prostora, dokaz o tome da ima pravo obavljati djelatnost poreznog savjetnika u svojoj matičnoj državi, dokaz o osiguranju od prefesionalne odgovornosti, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta u skladu sa Zakonom. Potvrde i ostala dokumentacija ne smiju biti stariji od šest mjeseci te uz izvornik treba priložiti neovjereni prijevod na hrvatski jezik.

 1. UPIS U REGISTAR

  Članak 8.

O upisu subjekta u pripadajući imenik Komora donosi rješenje koje obvezno sadrži: datum upisa i registarski broj pod kojim se subjekt upisuje, naziv subjekta, sjedište, te ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, s pozivom na podatke koji su u registar upisani.

 1. REGISTARSKI BROJ 

  Članak 9.

 1. Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa u pripadajući imenik dodjeljuje Komora.

 2. Registarski broj osoba iz Imenika koje su položile ispit za poreznog savjetnika počine s oznakom 1 i slijedi numerički niz koji se formira prema redosljedu polaganja ispita.

 3. Registarski broj poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnosti počinje s oznakom 9001 i slijedi numerički niz.

 4. Registarski broj trgovačkih društva počinje s oznakom 10001 i slijedi numerički niz.

 5. Registarski broj stranih poreznih savjetnika počinje s oznakom 20001 i slijedi numerički niz.

Članak 10.

Jednom dodijeljeni registarski broj upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Jednom subjektu upisa ne smije se dodijeliti više registarskih brojeva.

Članak 11.

Imenik i registri se vode po numeričkom nizu registarskog broja.

5. BRISANJE IZ REGISTRA KOMORE

Članak 12.

 1. Status poreznog savjetnika prestaje nastupanjem okolnosti iz članka 12. Zakona:

 1. smrću,

 2. na njegov pisani zahtjev,

 3. gubitkom uvjeta iz članka 9. stavka 1. Zakona, te

 4. ako mu u stegovnom postupku ili sudskom odlukom bude izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

 1. Komora donosi odluku o brisanju subjekta iz registara Komore temeljem rješenja koje obvezno sadrži datum upisa, matični broj subjekta, naziv subjekta, sjedište, datum prestanka djelovanja subjekta, te ime i prezime poreznog savjetnika. 

 2. Odluku o brisanju subjekta iz registara, Komora dostavlja registru, odnosno trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano u sudski registar.

 3. Brisanjem iz registara Komore poreznom savjetniku oduzima se odobrenje za rad.

 4. Porezni savjetnik brisat će se iz registara Komore na vlastiti zahtjev donošenjem rješenja predsjednika Komore.

6. PRIJAVA PROMJENE PODATAKA

Članak 13.

 1. Za ažurnost i točnost podataka u imenicima odgovorni su i porezni savjetnici, koji su dužni dostaviti sve potrebne podatke za upis u imenik i registre ili podatke o izmjenama upisanih podataka.

 2. O svakoj promjeni podataka koji se upisuju u imenik i registre, porezni savjetnici su dužni obavijestiti tajnika Komore u roku od osam dana od dana promjene, putem obrazaca navedenih u članku 7. ovog Pravilnika.

 3. U slučaju nedostavljanja podataka u propisanim rokovima, primjenjuje se odredba članka 40. Statuta Komore.

7. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

Članak 14.

Komora ispostavlja ovjerene prijepise ipreslike, izvatke te potvrde o podacima upisanim u Imeniku i registrima. Pismena ispostavljena na temelju podataka iz Imenika i registara su javne isprave.

Članak 15.

Potvrda o podacima iz pojedinog Imenika i registara sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv Imenika ili registra, broj upisnika pod kojim se ispostavlja potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datumispostavljanja, pečat Komore i potpis predsjenika Komore.

8. OBJAVA PODATAKA 

Članak 16.

Imenici moraju biti dostupni javnosti. Imenik i registri se redovito ažuriraju na internetskoj stranici Komore a mogu se objavljivati i u glasilu Komore.

9. ZBIRKA ISPRAVA 

Članak 17.

Za svaki subjekt upisa u Imenik i registre u posebnom omotu i pod istim registarskim brojem, pod kojim je upisan u registru, vodi se zbirka isprava koja sadrži podatke o položenom ispitu, prijavi za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke donesene o upisima, te sve ostale dokaze za koje je propisano odlaganje u zbirku isprava po redoslijedu primitka.

Članak 18.

U isti omot zbirke isprava ulažu se u poseban pretinac isprave koje se mogu razgledati i prepisivati i za koje se može tražiti izvadak bez navođenja pravnog interesa odvojeno od isprava koje sadrže podatke za čiji uvid je potrebno dokazati postojanje pravnog interesa, a koje se ulažu u pretinac s oznakom »nejavno«.

10. DOSTUPNOST PODATAKA UPISANIH U REGISTRE VOĐENE RAČUNALOM 

Članak 19.

Dostupnost bazi podataka iz Imenika i registara mora se omogućiti u svakom trenutku, osim u dane mjesečnog ili godišnjeg održavanja, provjere rada sustava ili u slučaju više sile.

11. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA 

Članak 20.

Komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika, zbirke isprava te ostalih evidencija vođenih u elektroničkom obliku, te je dužna provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada računalno-komunikacijskog sustava.

Članak 21.

Predsjednik Komore svojom odlukom određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu zaštite pristupa računalno-komunikacijskom sustavu za vođenje imenika. Mjere, uvjeti i sredstva zaštite smatraju se službenom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju predsjednik i tajnik Komore.

12. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

Broj

Datum

PREDSJEDNIK

Damir Brajković

Prilozi:

Prilog 1 – Zahtjeva za upis/promjenu podataka u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika (Obrazac 1)

Ime i prezime poreznog savjetnika
Registarski broj *
OIB
Adresa
Odobrenje za rad
Status poslovne aktivnosti
Naziv društva / samostalne djelatnosti
Porezni savjetnik/ca
Adresa društva / samostalnih djelatnosti
Telefon/ FAX
E-mail
Prilozi:

*ako je novi upis popunjava HKPS

Prilog 2 – Zahtjev za upis/promjenu podataka u registru samostalnih djelatnosti i trgovačkih društava za porezno savjetništvo (Obrazac 2)

Naziv društva djelatnosti
Registarski broj
OIB društva
Adresa društva
Članovi društva
Porezni savjetnik/ca
Adresa
Telefon/
Fax:
E-mail
Web adresa
Datum upisa:
Datum brisanja:
Prilozi: 1.

2.

3.

4.

*ako je novi upis popunjava HKPS

Članovi društva
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Zaposleni porezni savjetnici**
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba
Porezni savjetnik/ca
R.br. Imenika osoba

**NAPOMENA: UZ IME NAVESTI I DA JE ČLAN UPRAVE

Prilog 3 – Zahtjev za upis/promjenu/ispis podataka (Obrazac 3)

Registra stranih poreznih savjetnika

Ime i prezime
Registarski broj (popunjava HKPS)
Osobni broj
Adresa u matičnoj državi
Odobrenje za rad matične države
Naziv društva ili samostalne djelatnosti
Porezni savjetnik/ca
Adresa društva u matičnoj državi
Adresa ureda ili punomoćnika u Republici Hrvatskoj
Telefon/ FAX
E-mail
Web adresa
Napomena:
Prilozi: