Program polaganja ispita

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

74

Na temelju odredbi članka 10. stavka 3. Zakona o poreznom savjetništvu (»Narodne novine« br. 127/00, 76/13 i 115/16) i članka 11. stavka 1. točke 10. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (»Narodne novine« broj 5/13), te suglasnosti ministra financija Republike Hrvatske, klasa: 011-01/16-02/09, urbroj: 513-07-21-01/16-40 od 15. prosinca 2016. godine, Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM

POLAGANJA ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

Ispit za zvanje poreznog savjetnika polaže se pred Ispitnim povjerenstvom po programu propisanim ovim aktom.

Članak 2.

Za stjecanje zvanja poreznog savjetnika polaže se ispit iz sljedećih predmeta:

1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje,

2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj,

3. Porez na dobit,

4. Porez na dohodak i doprinosi,

5. Neizravni porezi i carine,

6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija,

7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske,

8. Pravo trgovačkih društava.

9. Subjekti porezno-pravnog odnosa (ostali).

Članak 3.

Pravne izvore za polaganje ispita čine Zakoni i podzakonski akti koji se odnose na primjenu tih Zakona, a koji čine ispitnu materiju, kao i sve izmjene i dopune istih donesene do dana prijavljivanja ispita.

Popis ispitne literature daje se u prilogu ovog Programa i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Program za polaganje ispita za poreznog savjetnika objavit će se u »Narodnim novinama.«

Predsjednik
Hrvatske komore poreznih savjetnika
mr. sc. Damir Brajković, v. r.

POPIS ISPITNE LITERATURE

U skladu s odredbom članka 3. Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika daje se Popis literature za polaganje ispita za poreznog savjetnika po ispitnim predmetima:

1. OSNOVE POREZNOG SUSTAVA, POREZNE POLITIKE I FINANCIJSKO IZRAVNANJE

• Javne financije Jelčić Barbara dio II. i glava III. dijela IV. RRiF, Zagreb 2001. godine

2. POREZNO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

• Zakon o Poreznoj upravi,

• Opći porezni zakon,

* Zakon o administrativnoj suradnji s Europskom unijom

• Zakon o općem upravnom postupku,

• Zakon o upravnim sporovima,

• Odabrani dijelovi Zakona o obveznim odnosima

– solidarnost dužnika,

– pobijanja dužnikovih pravnih radnji,

– cesija i posebni slučajevi ustupanja,

– jamstvo,

– obnova,

– prekomjerno oštećenje,

– ispunjenje obveze,

– uračunavanje ispunjenja,

– prijeboj (kompenzacija),

– otpust duga,

– sjedinjenje (konfuzija),

– zastara,

– zastupanje i punomoć,

– nevaljalost ugovora i zelenaški ugovor.

• Odabrani dijelovi Stečajnog zakona

– predstečajni postupak

– stečajni razlozi i osnovne postupovne odredbe,

– prijedlog za otvaranje stečajnog postupka,

– pravo glasa,

– stečajna masa i stečajni vjerovnici, izlučna i razlučna prava,

– pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika,

– namirenje stečajnih vjerovnika,

– međunarodni stečaj.

• Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

• Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

• Odabrani dijelovi Ovršnog zakona

– osnovne odredbe,

– ovršna i vjerodostojna isprava,

– prigovor treće osobe,

– ovrha na nekretnini,

– ovrha na pokretninama,

– ovrha na novčanoj tražbini,

– ovrha na dionici,

– osiguranja,

– osiguranja prijenosom vlasništva i prijenosom prava,

– osiguranja prethodnim mjerama i privremene mjere.

• Zakon o provođenju ovrhe na novčanim sredstvima

• Zakon o poreznom savjetništvu

• Zakon o osobnom identifikacijskom broju

3. POREZ NA DOBIT

• Zakon o porezu na dobit

• svi podzakonski akti koji se temelje na Zakonu o porezu na dobit

4. POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

• Zakon o porezu na dohodak

• svi podzakonski akti koji se temelje na Zakonu o porezu na dohodak

• Zakon o doprinosima

• svi podzakonski akti koji se temelje na Zakonu o doprinosima

5. NEIZRAVNI I OSTALI POREZI

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost

• svi podzakonski akti koji se temelje na Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

* PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 282/2011

*Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010

• Zakon o trošarinama

• Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića

• Zakon o posebnom porezu na cestovna motorna vozila

• Zakon o posebnom porezu na kavu

• Zakon o porezu na promet nekretnina

• Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

• Zakon o lokalnim porezima

• Zakon o igrama na sreću

6. RAČUNOVODSTVO, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZIJA

• Zakon o računovodstvu

* HSFI, MRS/MSFI

* Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

• Zakon o reviziji

• Zakon o Državnom uredu za reviziju

7. OSNOVE FINANCIJSKOG SUSTAVA

• Zakon o platnom prometu: (glave: I., V. i VI.)

• Zakon o tržištu kapitala: (članci: 3-7, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 31-35, 60-67, 100-104, 115-117, 119-121, 125, 126, 155, 163-171, 176-178, 193-199, 201-204, 280-285, 308-310, 343-350, 488-496, 499-501 i 505-510)

• Zakon o kreditnim institucijama: (glave: I., IV., V.1., VI., VII., XIII., XXV., XXVI., XXVII.)

• Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci: članci 1. – 35. i 54. – 57.

• Mishin, F.S.: Eakins, S.G.: Financijske institucije i tržišta autora, 7 izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, (poglavlja u knjizi: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21)

8. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

• Zakon o trgovačkim društvima: (članci: 68-72, 78-79, 81, 85-89, 94-96, 113-157, 583-585, 590-593, 599-601, 604-605, 609)

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO (Organizator, 2008.), stranice: 133-183, 203-216, 221-234, 236-295, 383-388, 581-612

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga druga, DRUŠTVA KAPITALA, Svezak I. (Organizator, 2010.), stranice: 3-27, 31-153, 193-248, 581-669, 709-756, 877-889, 1005-1013, 1066-1080, 1493-1502, 1517-1531

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga druga, DRUŠTVA KAPITALA, Svezak II. (Organizator, 2010.), stranice: 3-28, 75-115, 319-327, 357-365, 372-374, 403-411, 425-445, 573-581

• Zakon o zadrugama

9. SUBJEKTI POREZNO-PRAVNOG ODNOSA (OSTALI)

• Zakon o obrtu

• Zakon o ustanovama

• Zakon o zakladama i fundacijama

• Zakon o udrugama
Dio NN: Službeni
Vrsta dokumenta: Ostalo
Izdanje: NN 2/2017
Broj dokumenta u izdanju: 74
Stranica tiskanog izdanja: 88
Donositelj:Hrvatska komora poreznih savjetnika
Datum tiskanog izdanja: 4.1.2017.