U skladu s odredbom članka 3. Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika daje se Popis literature za polaganje ispita za poreznog savjetnika po ispitnim predmetima:

1. OSNOVE POREZNOG SUSTAVA, POREZNE POLITIKE I FINANCIJSKO IZRAVNANJE

• Javne financije Jelčić Barbara dio II. i glava III. dijela IV. RRiF, Zagreb 2001. godine

2. POREZNO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

• Zakon o poreznoj upravi,
• Opći porezni zakon,
• Zakon o općem upravnom postupku,
• Zakon o upravnim sporovima,
• Odabrani dijelovi Zakona o obveznim odnosima
– solidarnost dužnika,
– pobijanja dužnikovih pravnih radnji,
– cesija i posebni slučajevi ustupanja,
– jamstvo,
– obnova,
– prekomjerno oštećenje,
– ispunjenje obveze,
– uračunavanje ispunjenja,
– prijeboj (kompenzacija),
– otpust duga,
– sjedinjenje (konfuzija),
– zastara,
– zastupanje i punomoć,
– nevaljalost ugovora i zelenaški ugovor.

• Odabrani dijelovi Stečajnog zakona
– stečajni razlozi i osnovne postupovne odredbe,
– prijedlog za otvaranje stečajnog postupka,
– pravo glasa,
– stečajna masa i stečajni vjerovnici, izlučna i razlučna prava,
– pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika,
– namirenje stečajnih vjerovnika,
– međunarodni stečaj.

• Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
• Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
• Odabrani dijelovi Ovršnog zakona
– osnovne odredbe,
– ovršna i vjerodostojna isprava,
– prigovor treće osobe,
– ovrha na nekretnini,
– ovrha na pokretninama,
– ovrha na novčanoj tražbini,
– ovrha na dionici,
– osiguranja,
– osiguranja prijenosom vlasništva i prijenosom prava,
– osiguranja prethodnim mjerama i privremene mjere.

• Zakon o provođenju ovrhe na novčanim sredstvima

• Zakon o poreznom savjetništvu

• Zakon o osobnom identifikacijskom broju
3. POREZ NA DOBIT

• Zakon o porezu na dobit
• Pravilnik o porezu na dobit
4. POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

• Zakon o porezu na dohodak
• Pravilnik o porezu na dohodak
• Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
• Zakon o doprinosima
• Pravilnik o doprinosima

5. NEIZRAVNI I OSTALI POREZI

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost
• Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
• Zakon o trošarinama
• Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića
• Zakon o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
• Zakon o posebnom porezu na kavu
• Zakon o porezu na promet nekretnina
• Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
• Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave
• Zakon o igrama na sreću
6. RAČUNOVODSTVO, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I
REVIZIJA

• Zakon o računovodstvu
• Zakon o reviziji
• Zakon o Državnom uredu za reviziju

7. OSNOVE FINANCIJSKOG SUSTAVA

• Zakon o platnom prometu: (glave: I., V. i VI.)
• Zakon o tržištu kapitala: (članci: 3-7, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 31-35, 60-67, 100-104, 115-117, 119-121, 125, 126, 155, 163-171, 176-178, 193-199, 201-204, 280-285, 308-310, 343-350, 488-496, 499-501 i 505-510)
• Zakon o kreditnim institucijama: (glave: I., IV., V.1., VI., VII., XIII., XXV., XXVI., XXVII.)
• Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci: članci 1. – 35. i 54. – 57.

8. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

• Zakon o trgovačkim društvima: (članci: 68-72, 78-79, 81, 85-89, 94-96, 113-157, 583-585, 590-593, 599-601,604-605, 609)

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO (Organizator, 2008.), stranice: 133-183, 203-216, 221-234, 236-295, 383-388, 581-612

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga druga, DRUŠTVA KAPITALA, Svezak I. (Organizator, 2010.), stranice: 3-27, 31-153, 193-248, 581-669, 709-756, 877-889, 1005-1013, 1066-1080, 1493-1502, 1517-1531

• Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga druga, DRUŠTVA KAPITALA, Svezak II. (Organizator, 2010.), stranice: 3-28, 75-115, 319-327, 357-365, 372-374, 403-411, 425-445, 573-581

• Zakon o zadrugama

9. SUBJEKTI POREZNO-PRAVNOG ODNOSA (OSTALI)

• Zakon o obrtu
• Zakon o ustanovama
• Zakon o zakladama i fundacijama
• Zakon o udrugama